KALKINMA AJANSLARI
Göç
Trakya Kalkinma Ajansi Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da Mesleki Eğitim

Ajansımız, Trakya Bölgesi’nde imalat sanayi sektörlerinin talep ettiği mesleklere yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu şekilde, bölgemizde gelişimini sürdüren ve uluslararası bir merkez konumuna gelen imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına erişiminin sağlanmasının yanı sıra, bireylere çağın şartlarına uygun bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılarak ekonomiye değer katan iş gücünün yetiştirilmesi ve bölgede istihdamın artırılması sağlanacaktır. Bunun yanında, sanayide dijital dönüşüm konusunda verdiğimiz destekler ile teknoloji odaklı sanayileşme için yeni istihdam alanları oluşturulacaktır.

Özellikle 1980’lerden sonra Trakya Bölgesinin sanayi yoğunluğunun artması ve imalat sanayinin kalifiye insan kaynağı gereksinimi ile beraber  bölgede mesleki eğitimin önemi ve iyi eğitim almış meslek lisesi mezunlarına ihtiyaç artmıştır.

Mesleki eğitim, Trakya Bölgesi’nde özellikle 1980’li yıllar sonrasında imalat sanayinin bölgede yoğunlaşması sonucunda yerli ve yabancı bir çok üretim tesisinin bölgede üretim faaliyetine başlaması ile firmaların ekonomik başarısı ve bölgedeki istihdam üzerinde geniş kapsamlı etkisi olan önemli bir konu haline gelmiştir. Trakya Bölgesi’nde 2019 yılı itibari ile 135 mesleki ve teknik ortaöğretim okulunda 3.686 öğretmen, 36.821 öğrenciye mesleki eğitim vermektedir. Bölgede mesleki eğitim; meslek yüksekokulları, mesleki eğitim merkezleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri ve çok programlı anadolu liseleri tarafından verilmektedir. Mesleki eğitim kuruluşlarında eğitim verilecek alanların sanayi ile uyumlu olması bölgenin kalifiye iş gücü varlığı açısından en kritik konuyu oluşturmaktadır. 

Trakya Bölgesi’ndeki imalat sanayinin yıllar itibari ile dönüşüm geçirmesi ve farklı sektörlerin bölgede kümelenmesi sonrasında sanayinin iş gücü talebi ile mesleki eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin oluşturduğu iş gücü arzı uyumunun sağlanması ihtiyacı doğmuştur. Bu uyumun sağlanmasına yönelik mesleki eğitim kurumlarındaki alanların, bölgedeki sanayinin ihtiyacı ve gelişen teknoloji gözetilerek belirlenmesi gerekmektedir. Mesleki eğitim alanlarının güncellenmesi sonucunda hem müfredatın yenilenmesi, hem eğitim materyallerinin ve ekipmanların dönüştürülmesi, hem de eğitim kadrosunun hizmet içi eğitimlerinin sürekli hale getirilerek eğitimcilerin güncel bilgiyle donatılması önemlidir.

 

Ajansımızın 2019 yılında yaptığı araştırmalar sonucunda mesleki eğitim kurumlarının teknik eğitimde kullandıkları makine ve teçhizatın çağdaş eğitime imkan verecek şekilde sürekli olarak yenilenmesinin gerektiği ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, eğitim kurumlarının sanayideki gelişmeleri takip etmesi ve ayrıca öğrencilerin pratik eğitimlerini işletme ortamında alması amacıyla eğitim kurumları ile özel sektörün sürekli olarak iletişim halinde olmasının faydalı olacağı belirlenmiştir. Sağlanacak iletişim ile özel sektörün mesleki eğitim sürecinin yönetimine ve karar alma mekanizmasına dahil olması desteklenecektir.

Mesleki eğitimde kalifiye insan kaynağının yetiştirilmesinde en önemli unsur eğitimcilerdir. Ajansımız tarafından yapılan araştırmalarda mesleki eğitimde görev alan eğitimcilerin teknik eğitimde kullanılan makine teçhizatın kullanımı ve ayrıca gelişen teknoloji ve müfredat kapsamında eğitim ihtiyacı olduğu belirlenmiştir.

Mesleki eğitimde öğrencilerin motivasyonlarını artırmaya yönelik gelecekte çalışacakları işletmeleri ve işleri görmeleri amacıyla teknik ziyaretlerin düzenlenmesi ve özel sektörde çalışan usta, eski mezun gibi deneyimli çalışanlar ile öğrencilerin buluşması önem arz etmektedir.

 

Bir Bakışta Bölgemiz Mesleki Eğitimi

 

* Bölgemizde mesleki eğitim okullarında eğitim verilen alan konularının ve müfredatın bölge sanayiinin ihtiyacıyla uyumlulaştırılması gerekmektedir. Bunun sağlanmasına yönelik ajansımız tarafından verilen desteklerde eğitim kurumları ve sanayi kurum/kuruluşları arasında 79 adet ortaklık kurulmuştur.

* Mesleki eğitimin en önemli öğesi olan eğitimcilerin son teknolojiyi takip etmesi için sürekli ve zorunlu olarak hizmet içi eğitimlerin planlanması gerekmektedir. Desteklenen projeler kapsamında eğitimcilerin son teknolojiyi öğrenip güncel bilgiler edinmelerine yönelik 188 öğretmene çeşitli konularda hizmet içi eğitim verilmiştir.
* Mesleki eğitim alanlarında öğrencilerin pratik eğitimi amacıyla kullanılan makine, teçhizat ve ekipmanların çağdaş süreçlere uygun şekilde güncellenmesinin ve kullanılan sarf maddelerinin sürekliliğinin desteklenmesi faydalı olacaktır. Ajansımız tarafından verilen desteklerde öğrencilerin daha çağdaş eğitim almasına yönelik 35 adet makine-teçhizat atölyesinin teknolojik altyapısı yenilenmiştir. Bunun yanında makinelerde eğitim amacıyla kullanılacak sarf malzemelerinin tedariki desteklenmiştir. 

 

* Mesleki eğitim konusunda velilerin ve öğrencilerin farkındalıklarının artırılmasına yönelik kariyer günleri, bilgilendirmeler, seminerler gibi bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 2019 yılında bu kapsamda 13 seminer ve 6 konferans düzenlenmiştir. Bu seminer ve konferanslara 1.558 kişi katılım göstermiştir.

Ajansımız tarafından yürütülen Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum Avrupa Birliği projesi ile, uygun mesleki yeterliliğe sahip olmayan bireylerin vasıflandırılması amacıyla 60 kişiye bölgemizde sektörel olarak ihtiyaç duyulan tekstil-terbiye, CNC programcılığı ve otomotiv kaporta-boya konularında Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulunda mesleki eğitim verilmiştir.

Proje kapsamında ayrıca mesleki eğitim alan öğrencilerin iş bulmalarını hızlandırmaya yönelik 19 kampüste 2798 üniversite öğrencisine CV hazırlama ve iş arama konularında eğitim verilmiştir.

Ajansımız, faaliyet göstermeye başladığı 2010 yılından bu yana, mesleki eğitime yönelik 1 Avrupa Birliği operasyonel programı, 1 Avrupa Birliği projesi ve mesleki eğitimin geliştirilmesini amaçlayan mali destek programları yürütmüştür. Bu kapsamda 2010-2020 yılları arasında, mesleki eğitime katkı sağlayan toplam 50’den fazla projeyi hayata geçirmiştir.

Trakya Kariyer Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli İle Kariyer Hizmetleri Verilmesi İçin Teknik Destek Projemizde, üniversitelerde kariyer hizmetlerinin geliştirilmesi ile öğrencilerin ve yeni mezunların iş hayatına geçişini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda öğrenci ve işverenlerin buluşması, istihdam olanaklarının sağlanması, öğrencilerin staj programlarını belirlemeleri, kariyer danışmanlıkları verilmesi ve bilgi/beceri geliştirici etkinliklerinin paylaşılması amacıyla Trakya Kariyer Portalı kurulmuştur. Öğrenci ve yeni mezunların ihtiyaçlarını anlamaları ve yeni bakış açıları geliştirmeleri amacıyla kariyer rehberliği sağlanmıştır.

2019 yılında imalat sanayi firmalarının talep ettiği mesleki iş gücü ihtiyacının yenilikçi modeller tasarlanarak karşılanması ve mesleki eğitim kurumlarının imalat sanayine yönelik bölüm ve alanlarında makine, ekipman ve bilgi altyapısının geliştirilmesi amacıyla ajansımız tarafından İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı hayata geçirilmiştir. 

Bu mali destek programı kapsamında bugüne kadar 31 kişi sürekli istihdam edilmiş, 35 atölye/merkezin teknolojik altyapısı iyileştirilmiş, 13 ortak kullanım alanı geliştirilmiş, 73 işletme ile iş birliği geliştirilmiş ve 188 kişi eğiticilerin eğitimine katılmıştır.