KALKINMA AJANSLARI
Göç
Çukurova Kalkınma Ajansı Adana, Mersin

Ajansımız, Çukurova  Bölgesi’nde mesleki eğitimin imajının iyileştirilmesini, eğitim kalitesinin artırılmasını, istihdam imkanlarının güçlendirilmesini hedeflemektedir. Böylece nitelikli ara eleman talebi karşılanacak, genç nüfusun istihdam olanakları ve değişen dünyanın yeni sektörlerine uyum kabiliyetleri artacaktır.

Genç nüfusumuzun piyasanın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve beceriyi kazanması için mesleki ve teknik eğitim büyük önem taşımaktadır. Beceri sahibi olmanın diploma sahibi olmaktan daha önemli hale geldiği günümüzde üretim ve hizmet sektörünün aradığı nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için meslek liseleri en doğru adrestir. Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde nitelikli işgücü en önemli kaynaktır. Genç nüfus potansiyelimizin iyi eğitilmesi, ülkemizin gelişmesinde büyük önem taşımaktadır. Ulusal politika belgelerinde de, mesleki eğitimin önemi ile okul, kurum ve sektörlerin işbirliği içerisinde mesleki eğitimde kalitenin yükseltilmesi hususları açıkça vurgulanmaktadır.

Çukurova Bölgesi, geniş tarım arazileri, merkezi konumu ve kadim sanayi altyapısıyla ülkemiz ekonomisinde büyük yere sahiptir. Bölgemiz, dünyanın en önemli ovalarından biri sayılan Çukurova ile tarım sektöründe, Osmanlı dönemine uzanan sanayi geçmişi ve kültürüyle imalat sektöründe ve kara ve demiryolları merkezindeki konumu ve limanlarıyla lojistik sektöründe öne çıkan bir bölgedir. Çukurova bölgesinde öne çıkan tarım, makine, kimya, tekstil, gıda ve lojistik sektörlerinde nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak için mesleki eğitim büyük önem taşımaktadır.  

.

Mesleki eğitim geçmişi çok eskilere dayanan Çukurova Bölgesi’nde  bulunan 135 meslek lisesinde   64.806 öğrenci  eğitim görmekte ve bu okullar  gençlerimize istihdam sağlamanın yanı sıra sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaktadır.

 

Bölgemizde gelecekte büyük önem kazanacağı düşünülen petrokimya sektörü ve yüksek potansiyel barındıran turizm sektöründe de nitelikli eleman ihtiyacı oluşacaktır. Yine ülkemizin dönüşüm sürecinde üretim ve ihracatımız, düşük teknoloji ağırlıklı yapıdan orta teknolojili bir yapıya geçiş yapmıştır. Ülkemizin gelişmesi ve rekabet gücünü artırabilmesi için üretim ve ihracatta ileri teknolojili ürünlerin payının artırılması hedeflenmektedir. Özellikle bu yeni sektörlerde ve yeni üretim biçiminde oluşacak istihdam ihtiyacının karşılanmasında meslek okulları büyük rol oynayacaktır.

Pandemi sürecinde bölgemizdeki meslek okulları büyük bir başarı ve özveri sergileyerek maske, dezenfektan, önlük ve siperlik gibi malzemelerin üretiminde ön plana çıkmıştır. Özellikle tekstil alanında bölgemizde çok sayıda köklü okulun bulunmasının da etkisiyle, meslek okullarımız salgının ilk döneminde maske ihtiyacını karşılamakta büyük başarı göstermiştir.

 

MARKA olarak akıllı ihtisaslaşma temelindeki faaliyetlerimizi tasarlarken Akıllı İhtisaslaşma Temelinde Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi (2014-2018)’ndeki beş ana başlıkta yer alan stratejileri esas alarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz.


Öncelikli Alanlara Odaklanıyoruz: Ar-Ge ve yenilikçilik odaklı detaylı sektör analizleri yapıyor, öncelikli sektörler için öncelikli alt kırılımlar ar-ge ve yenilikçilik odaklı olarak belirlenecek ve yol haritaları hazırlıyoruz. Bölgede istatistiklerde öne çıkmayan ancak gelişme potansiyeli büyük olan yeni anahtar teknolojiler değerlendirilecektir.


Yenilik Altyapısını Geliştiriyoruz: Bölgemizde Ar-Ge, teknoloji ve yenilik odaklarının vizyon, stratejik plan ve yol haritaları oluşturarak, mevcut altyapının etkin kullanımını sağlıyoruz. Üniversitelerde ve özel sektörde araştırma merkezlerini yaygınlaşmasını sağlayarak, fikri ve sınai mülkiyet hak başvurularını artırılmasına katkı sunarak ve yeni ar-ge yatırımları için bölge yenilikçilik ortamını tanıtıyoruz.


İş Birliği ve Yenilikçilik Kültürünü Geliştiriyoruz: Sanayi-üniversite iş birliği platformlarını çeşitlendirerek çalışmalarının yaygınlaşmasına katkı sunuyoruz. İnovasyon yönetim danışmanlığı sektörünün geliştirilmesi şemsiye kuruluşların ve odaların teknik kapasitelerinin artırılması, organize sanayi bölgeleri – teknoloji geliştirme bölgeleri – teknoloji transfer ofisleri arasında eşgüdümü arttırıcı ara yüzler oluşturulması, üniversite öğrencilerinin sanayide çalışma ve staj olanaklarının geliştirilmesi ve kolaylaştırılmasına katkı sunuyoruz.


Finansmana Erişim Alternatiflerini Çeşitlendiriyoruz: Horizon 2020 Programı, tekno-girişim sermayesi ve benzeri finansal kaynaklarından yararlanma düzeyini artırıyoruz. Diğer devlet desteklerinden yararlanmanın yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz. Ayrıca yararlanıcıları izleyerek onlara yol gösteriyoruz.


Tanıtım ve Yaygınlaştırma Faaliyetleri Yürütüyoruz: Bölgesel yenilik stratejisi danışma kurulu ve teknik komitelerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, bölgedeki işletme, üniversite, enstitü ve şemsiye kuruluşlara yönelik inovasyon kılavuzu hazırlanması, S3 platform üyeliği (gözlemciliği) yapılması, stratejinin uluslararası platformlarda tanıtılması benzeri farkındalık oluşturma ve yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz.

MARKA olarak bölgemizde akıllı ihtisaslaşmanın sağlanması ve sürdürülebilir bir yenilikçilik sistemi içerisinde öncü sektörlerin geliştirilmesine yönelik uygun ortamların oluşturulması ve desteklerin sağlanması için “Akıllı İhtisaslaşma Temelinde Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi (2014-2018)”ni hazırladık. Akabinde 16 Aralık 2014 tarihinde uluslararası S3 Platformu’na (Akıllı İhtisaslaşma Platformu) Türkiye’den ilk, AB üyesi olmayan ülkelerden 2. bölge olarak üyelik başvurusunda bulunarak üyelik gerçekleştirdik.


MARKA ayrıca uluslararasılaşma ve yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında 2015 yılında Brüksel’de düzenlenen Yenilikçi Bölgesel Kalkınma için Akıllı İhtisaslaşma (TAIEX) Çalıştayı’nda ve 2016 yılında Kişinev/Moldovya’da Tuna Havzası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisini sunmuş, uluslararası paydaşlarla tecrübe paylaşımında bulunmuştur.

Bölgemizde rekabet gücümüzün yüksek olduğu veya potansiyelimizin bulunduğu öncelikli alanları tespit ettik.

Ajansımız, “Akıllı İhtisaslașma Temelinde Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi (2014-2018)” kapsamında belirlediği sektörler arasında yer alan kimya, otomotiv, makine, plastik ve kauçuk, turizm, gemi, ve kağıt hakkında dünya ve ülkedeki mevcut durumu inceleyen, bölgedeki alt kırılımları analiz eden raporlar hazırlamış ve sektördeki sorunlara eylem önerileri üretmiştir.


İnovasyon yönetim danışmanlığı sektöründe kurumsal kapasitesiyi geliştirdik.

InnoTeam: Ajansımız, 2017-2018 yıllarında InnoTeam yarışmasını düzenlemiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sıralamada yer alan ilk 10 firma, inovasyon yönetimi kapsamında 6 ay ücretsiz mentorluk hizmeti almaya hak kazanmıştır.

InnoHabits: MARKASEM kapsamında Sabancı Üniversitesi iş birliğinde eğitim alan Ajans personelimiz 14 firmanın inovasyon yönetimi olgunluk seviyelerini ölçen analiz raporları hazırlamıştır. Ajansımız bölgemizde mukim 35 firmaya inovasyon yönetimi eğitimi; 235 kişiye inovasyon danışmanlığı eğitimi; 72 kişiye inovasyon danışmanlığı eğitici eğitimi vermiştir.

Oasis: Proje ile kalkınma ajanslarının uyguladığı inovasyon destek mekanizmalarının analizi ve KOBİ’lerin aldıkları spesifik desteklere istinaden performanslarına dair detaylı bir etüt çalışması yapılmıştır.

Akıllı ihtisaslaşma, Ar-Ge yatırım harcamaları ve yenilik politikalarını, bilimsel ve teknolojik uzmanlığı, bölge ekonomisine katma değer yaratacak faaliyet alanı/alanlarını tespit edebilen ve bölgenin büyüme düzeyini nasıl etkileyeceğini saptayan bölgesel düzeydeki sanayi ve yenilik çerçevesidir (OECD, 2013). 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile rekabet edebilirlik gelişme ekseni kapsamında akıllı ihtisaslaşmayı sağlamayı amaçlıyoruz. Doğu Marmara Bölgesi’nde halihazırda bölge ekonomisinde etkin olan imalat ana sektörlerinin tespitine yönelik olarak farklı kriter gruplarına göre gerçekleştirdiğimiz analiz çalışmaları sonucunda, bölgedeki sektörleri üç grupta sınıflandırdık. Bu kapsamda öne çıkan sektörlere odaklanarak, öncelikli alanlarda kümelenmeler ve iş birlikleri geliştirmeyi, hedef pazar odaklı dışa açılmayı hızlandırmayı, gelecek vadeden yeni üretim ve hizmet istihdam alanlarını belirlemeyi, istihdam olanaklarını artırmayı hedefliyoruz.


Ayrıca, akıllı ihtisaslaşma kapsamında yüksek katma değerli, yenilikçi ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere geçilmesi ile Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetlerini artırmayı, tekno-girişimciliği geliştirmeyi, akademi-sanayi işbirliklerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bunların yanı sıra inovasyon yönetimi danışmanlığı sektöründe kurumsal kapasitesiyi geliştirmeyi, temiz üretime geçişi hızlandırarak bölgede yeşil büyümeyi sağlamayı öngörüyoruz. Bölgemizde sektörler arası etkileşimi artırmayı, yerel markalaşmayı desteklemeyi böylelikle fikri ve sınai eser sahipliğinin artmasını öngörüyoruz.

Bölgemizde akıllı ihtisaslaşmayı sağlayarak sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz.

2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı’nda gelişme eksenlerinden biri olarak tanımladığımız rekabetçi bölge ekseninde akıllı ihtisaslaşmayı sağlamayı ve bölgede yüksek katma değerli, yenilikçi ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere geçmeyi amaçlıyoruz.

Yürüteceğimiz projelerle yüksek katma değerli, yenilikçi ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere geçişi hedefliyoruz.

Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformu Kurulmasını Hedefliyoruz

MARKA olarak bölgemizde akıllı ihtisaslaşmanın sağlanması ve sürdürülebilir bir yenilikçilik sistemi içerisinde öncü sektörlerin geliştirilmesine yönelik uygun ortamların oluşturulması ve desteklerin sağlanması için “Akıllı İhtisaslaşma Temelinde Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi (2014-2018)”ni hazırladık. Akabinde 16 Aralık 2014 tarihinde uluslararası S3 Platformu’na (Akıllı İhtisaslaşma Platformu) Türkiye’den ilk, AB üyesi olmayan ülkelerden 2. bölge olarak üyelik başvurusunda bulunarak üyelik gerçekleştirdik.

Eklemeli İmalat kapsamında firmaların kapasitesini geliştirmeyi planlıyoruz

Doğrudan Dijital Üretim Platformu (DIMAP) ile fonksiyonel ürünlerin yüksek kalitede ve hızda eklemeli imalat yöntemi ile üretilmesi için sensörlerle entegre ve bu sensörlerden veri toplanarak, kendi kendine öğrenebilen yenilikçi dijital imalat hattının geliştirilmesini hedefliyoruz. Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-TÜMER)’in yürütücü, Ajansımız ile birlikte Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BÜSİAD), Kocaeli Sanayi Odası (KOSANO), Kompozit Sanayiciler Derneği, Saha İstanbul ve Teknopark İstanbul’un ortak olarak yer aldığı proje ile bölgemiz firmalarının da yer aldığı KOBİ’lere eğitim verilmesine, eğitim alan 5 firmaya ürün geliştirme süreçlerinde destek olunmasına ve demonstrasyon desteği sağlanmasına, eklemeli imalat hakkında özel sektör kuruluşlarında farkındalığın artırılması ve eklemeli imalat alanında standartların oluşmasına katkı sunacağız.

İnovasyon yönetimi farkındalığının artırılmasını hedefliyoruz

MARKA, 2017 yılında bölgedeki işletmelerde inovasyon yönetimi farkındalığının artırılması, inovatif işletmelerin tespit ve teşvik edilmesi, bu işletmelerin inovasyon yönetimi becerilerinin geliştirilmesi amacıyla “Doğu Marmara KOBİ'lerinin Inovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi- InnoTEAM” yarışmasını düzenlemiştir. InnoTEAM’in firmalar açısından organizasyonlarını olgunlaştırmaları, yeni ürünler geliştirmeleri, hizmetlerde iyileştirme gibi çok sayıda olumlu sonuç ortaya çıkardığı görülmüştür. YEKGÜÇ projesi ile TR42 Bölgesi’nde yenilikçilik (inovasyon) yönetimi farkındalığının artırılmasını, yenilikçi KOBİ’lerin tespit ve teşvik edilmesini, yenilikçi KOBİ’lerin inovasyon yönetimi becerilerinin geliştirilmesini sağlayacağız.

Ar-Ge proje ortaklıkları geliştirilmesini amaçlıyoruz

İlgili kamu kurumları, üniversiteler, kamu araştırma merkezleri, özel sektör Ar-Ge merkezleri) iş birliğini geliştirmek ve Ar-Ge proje ortaklıkları geliştirilmesine ve sürecin sürekliliğini sağlayacak iş birliği platformları oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Ar-Ge Profesyonel Buluşmaları Ar-ge Pro+ Projesi’ni yürütmeyi hedefliyoruz.

İmalat sanayinde dijital dönüşüme geçişi hızlandıracağız

İmalat sanayinde dijital dönüşüme yönelik ihtiyacı belirlemek üzere firmalara ihtiyaç analizi envanter çalışması gerçekleştireceğiz. Teşhis çalışmaları sonucunda belirlediğimiz imalat sanayi firmalarının dijital dönüşüm olgunluk seviyelerinin ölçümünü referans tanılama çalışmaları ışığında veya yeni geliştirilecek özgün modeller ile gerçekleştireceğiz.