KALKINMA AJANSLARI
Göç
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 26 Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı teması "Mesleki ve Teknik Eğitim" olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilecek faaliyetlerin amacı, gençleri uygulamalı eğitim programları ve etkinliklerle buluşturarak gençlerin girişimcilik ve yaratıcılık yetkinliklerini geliştirmek ve ekonomik hayatta aktif rol almalarını sağlamaktır.

Bölgesel politikanın uygulayıcı kurumu olarak  Ajansımız, kuruluşundan bu yana bölgesel kalkınma için önem arz eden beşeri sermayenin iyileştirilmesi çerçevesinde önemli bir alan olan mesleki eğitim konusunda faaliyetlerde bulunmaktadır. Özellikle bölgemizin işgücü ihtiyaçlarının karşılanması ve üretim altyapısının ulusal kalkınmaya hizmet edecek şekilde geliştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimin bölgesel ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Bu çerçevede yerel ihtiyaçları yerinde tespit eden Ajansımız, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkı sunmuştur.

Bölgemizde işgücü, üretim ve göç verileri; gençlerin işgücüne katılımının yükseltilmesi, mesleki donanımlarının bölgesel işgücü talebine duyarlı olarak geliştirilmesi ve işsizlik oranlarının düşürülmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda bölgemizde hayat boyu öğrenme, yaygın eğitimle meslek edindirme ve kişisel gelişim öncelik verilmesi gereken eğitim tedbirleridir.

 

Teknolojik gelişmeler ve değişmeler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar, mesleki eğitimin ve kalifiye eleman ihtiyacının önemini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda bölgemizde özellikle gıda ve tarım, turizm, dış ticaret ve lojistik, gemi inşa, su ürünleri ve ormancılık gibi bölge kaynakları üzerinden ekonomik değer oluşturmaya hizmet edecek bölümlerin yanı sıra hasta/yaşlı bakımı ve rehabilitasyon ve sosyal hizmetler gibi bölgemizin demografik yapısına uygun bölümlere olan talep artacaktır. Farklı ihtiyaçlar beraberinde farklı düzenleme ve politikaları gerekli kılmaktadır. Söz konusu alanlarda ve teknolojik dönüşüm nedeniyle ortaya çıkacak yeni mesleklerde 21. yüzyılın gerekliliklerine uygun akademik ve mesleki eğitim yapılanmasının oluşturulması önemli bir fırsat alanıdır

Meslek lisesinde öğrenimine devam eden veya mezun gençlerimizin ekonomiyi ve küreselleşmeyi anlamanın kendi gelecekleri üzerindeki etkilerini fark ederek girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak görmesini sağlamak, bölgemizde öne çıkan bir diğer fırsat alanıdır. 21. yüzyıldaki hızlı teknolojik gelişmeler, mesleklerin de hızlı bir şekilde dönüşmesine neden olmaktadır. Bölgemizde de birçok yeni iş fırsatları ortaya çıkmaktadır. Küçük şirketler hızlı hareket edebilme kabiliyetleri nedeniyle söz konusu fırsatlardan daha kolay yararlanabilmektedirler. Bu nedenle mesleki beceriye sahip gençlerimizin çağın ve geleceğin becerileriyle donatılarak kendi işlerini kurmaları için teşvik edilmeleri bölgemizin kalkınması açısından önemli bir potansiyel barındırmaktadır.

Bölgemizde Mesleki Eğitime Genel Bakış

  • Mesleki ve teknik liseler ile işletmeler arasında mentorluk ilişkisinin kurulmasına, işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesine gerek duyulmaktadır.
  • Mesleki eğitim veren eğiticilerin gelişen teknolojilere adaptasyonunun sağlanması için sürekli eğitime ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Mesleki eğitim kurumlarının fiziki donanımları artırılarak uygulama imkanları geliştirilmelidir.
  • Meslek liselerinde yabancı dil eğitim kalitesinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Bölgemizde mesleki eğitim arzı ve işgücü talebinin uyumlulaştırılması gerekmektedir. Böylece, mezuniyet sonrası istihdam oranı artmış olacaktır.
  • Mezunların hayat boyu öğrenme yaklaşımı doğrultusunda beceri ve bilgilerini geliştirmesine yönelik programların oluşturulması gerekmektedir

Ajansımız, mesleki eğitim teması kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirmiştir.

Ajansımız, tecrübeli ustalarla meslek lisesi öğrencilerini buluşturmuştur. Bu kapsamda ajansımız bölgemizdeki öncü firmalardaki ustalar ile meslek lisesi öğrencilerimizi bir araya getiren teknik geziler düzenlemiştir. Teknik geziler sayesinde ajansımız, öğrencilerimizin sektördeki makineler, iş süreçleri ve çalışan profilleri hakkında tecrübe edinmesine katkı sunmuştur. Böylece ajansımız, özel sektördeki gelişmelerin öğrencilere daha hızlı ve etkili bir şekilde aktarılabilmesini sağlamıştır. 


Ajansımız öğretmen eğitimleri dışında öğrencilere iş modeli kanvası ve tasarım odaklı düşünme eğitimleri vererek inovasyon kampları düzenlemiştir.

 

 

Ajansımız meslek liselerinde eğitim verenler başta olmak üzere, her ilden belirlenen eğitim imkanı sağlamıştır.Girişimcilik iş modeli ve 

tasarım odaklı düşünme konuları kapsamında öğretmenlere eğitim verilmiştir. Eğitim programının akabinde öğretmenlerimiz liderliğinde öğrencilerimizin takımlar oluşturarak küçük ölçekli sanal şirketler kurması amaçlanmıştır. Ajansımız, çevrim içi girişimcilik eğitimleri alan öğrencilerimizin bir eğitim yılı süresince girişimcilik becerilerini danışman öğretmenler ve iş dünyasından gönüllü mentorlar eşliğinde yaşayarak geliştirmişlerdir. Bu süreç sayesinde öğrencilerin farkındalık, bilgi ve yetenek seviyeleri artmış ve gençlerin profesyonel iş yaşamınıöğrenmelerine katkı sağlamıştır.

 Ajansımız, mesleki eğitimin sürekli geliştirilmesi ve kalitesinin

yükseltilmesi konusunda çalışmaktadır. Bölgemizdeki hayat boyu öğrenme olanaklarının artırılmasını hedeflemekteyiz. Bu sayede meslek lisesi mezunu gençlerimizin yetkinliklerini dijital çağa uygun hale getiriyoruz.  

 

yükseltilmesi konusunda çalışmaktadır. Bölgemizdeki hayat boyu öğrenme olanaklarının artırılmasını hedeflemekteyiz. Bu sayede meslek lisesi mezunu gençlerimizin yetkinliklerini dijital çağa uygun hale getiriyoruz.

Mesleki eğitim, işgücü piyasalarının ihtiyaç ve taleplerini de kapsayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Dünyada yaşanan teknolojik dönüşüm, üretim süreçlerini ve iş yapma biçimlerini değiştirirken yeni beceri ihtiyaçlarını ortaya koymaktadır. Bu dönüşüm sürecinde bölgemizin mevcut taleplere cevap vermesinin yanında gelecekte ortaya çıkacaklara da şimdiden hazırlıklı olması gerekmektedir. Bu kapsamda ajansımız, bölgemizde öne çıkan sektörlerde akademik ve mesleki eğitim güçlendirilmesini ve dijital çağ mesleklerinin belirlenerek altyapının hazırlanmasını önemsemektedir.

Ulusal politika belgelerinde mesleki eğitimin okul, kurum ve sektör ile iş birliği içerisinde katılımcı bir anlayışla yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda ajansımız, öğrencilerin alanlarına ilişkin bütünsel bir bakış açısı kazanmalarını sağlayacak bir öğrenme ortamı sayesinde kendi girişimlerini kuracak donanımla mezun olmalarını hedeflemektedir. Böylece meslek lisesi mezunlarının kariyer seçeneklerine ara eleman pozisyonu yanında kendi işinin patronu olması da eklenecek, yeni girişimler neticesinde yeni istihdam kapıları açılmış olacaktır.

 

 

 

 

 

 

Mesleki

Eğitimde

Kaliteyi

Artırıyoruz

 

 

 

2019 yılında belirlenen Mesleki Eğitim teması kapsamında yapılan araştırmalar ve faaliyetler bölgenin mevcutta ve ileriye dönük mesleki eğitim ihtiyacını ortaya koymuştur. Ajans olarak bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili paydaşlarla birlikte mesleki eğitimin girişimcilikle harmanlanması, örgün eğitim ve hayat boyu öğrenimde kalitenin artırılması ve bölgenin teknolojik dönüşüme hazırlıklı olmasını hedeflemekteyiz.