KALKINMA AJANSLARI
Göç
İstanbul Kalkınma Ajansı İstanbul

Beşeri sermayenin ekonominin ihtiyaçlarıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmesi ve becerilerinin güncellenmesi, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına hizmet eden önemli bir gerekliliktir. Ajansımız meslekî ve teknik eğitimin  yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırılarak genç nüfusumuzun gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazanmasını sağlayacak çalışmalara destek olmaktadır.

Dünyada özellikle son 10 yılda yaşanan teknolojik dönüşüm, üretim süreçlerini ve iş yapma biçimlerini değiştirirken yeni beceri ihtiyaçlarını ortaya koymaktadır. Bu süreçte beşeri sermayenin ekonominin ihtiyaçlarıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmesi ve becerilerinin güncellenmesi, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına hizmet eden önemli bir gerekliliktir. Meslekî ve teknik eğitimin de yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırılarak genç nüfusumuzun gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazanmasını sağlamak önem arz etmektedir.

İstanbul dönüşen ekonomik yapıyla birlikte, mevcut ticari ve sınai yapısının ihtiyaç duyduğu insan kaynağı ve yüksek orandaki genç nüfusuyla mesleki ve teknik eğitime öncelikli önem verilmesi gereken bölgelerden biridir. Mesleki eğitim sürekli kendini yenileyen bir eğitim sistemini, teknolojik altyapı yatırımlarının güçlendirilmesini, dünyadaki gelişmelerin yakından takip edilmesini ve özel sektörle yakın bir işbirliğini gerektirmektedir

Mesleki eğitimde diğer bölgelerde de benzer sorunlar yaşanmakla birlikte İstanbul’da öncelikle yaşanan problemler sırasıyla; öğrencilerin eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmemeleri, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte meslek elemanı ihtiyacının karşılanamaması ve meslek liselerine yönelik olumsuz algı olarak ifade edilebilir.

İstanbul’da mesleki ve teknik eğitim alanında gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan biri Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli Projesi’dir. Bu proje ile mesleki eğitim okullarının, eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin sektör tarafından giderilmesi yolu ile güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası tarafından hayata geçirilen proje ile eğitim kurumları ve sektör arasındaki ilişki güçlendirilerek, sektörü okulun içindeki süreçlere dahil eden bir yapı kurulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından benimsenen proje Türkiye’ye yaygınlaştırılmıştır.

 

Projenin çıktılarından biri de Tematik Meslek Liseleri’dir. Sektörden gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda meslek liseleri açılmasını amaçlayan bu çalışmayla, tematik meslek liseleri İstanbul’dan başlayarak tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmaktadır.

Mesleki Eğitim Kariyer Programı ise bu alanda uygulanan bir diğer projedir. Bu proje ile öncelikle öğrencilerin mesleki yaklaşımlarının belirlenmesi, daha sonra  bu yaklaşıma uygun alanında başarılı olmuş iş ve bilim insanları ile öğrencilerin bir araya getirilerek, istekli ve gayretli oldukları takdirde kendilerinin de alanlarında başarılı olabilecekleri mesajının verilmesi amaçlanmıştır. Bu faaliyetlerle birlikte, etkin bir mesleğe yönlendirme süreci gerçekleştirilebilmesi amacıyla “Mesleki Yaklaşım Envanteri” de bu proje kapsamında uygulanmaktadır
 

2018 yılında tüm kalkınma ajansları tarafından düzenlenen “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" konulu toplantılarda en çok dikkat çekilen konu mesleki eğitimin geliştirilmesi olmuştur. Yerel ihtiyaçları yerinde tespit eden kalkınma ajanslarının, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde önemli roller alabileceği değerlendirilmiş ve 2019 yılında kalkınma ajanslarının “Mesleki ve Teknik Eğitim” teması altında faaliyetler gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştır. 

İstanbul Kalkınma Ajansı olarak, bu alanda desteklemiş olduğumuz bir çok projeyle birlikte meslek lisesi öğretmenlerimizi yeni dönem iş yapış tarzlarıyla tanıştırmak için tasarım odaklı düşünme, inovasyon, proje döngüsü yönetimi gibi alanlarda kapasite gelişimine yönelik eğitimler gerçekleştirdik.

Gençlerimizin yenilikçilik, girişimcilik becerilerini geliştirmek, yaptıkları işleri en iyi şekilde sunmalarını sağlayabilmek için inovasyon kampı ve etkili sunuş eğitimleri gerçekleştirdik. Ayrıca bu tema çerçevesinde en önemli paydaşlarımızdan olan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Sanayi Odası’nı güdümlü proje kapsamında İstanbul’a hizmet edecek bir mesleki eğitim mükemmeliyet merkezi kurmaları amacıyla bir araya getirdik

 

 


 

 

Mesleki ve Teknik Eğitimde Hedefler

Tüm Ajanslar için Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim vizyonuyla uyumlu olarak belirlenen hedeflerimiz:

  • Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması,
  • Mesleki ve teknik eğitimde rehberlik erişim imkânlarının artırılması,
  • Yeni nesil müfredatların geliştirilmesi,
  • Eğitim ortamları ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ve
  • Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesidir.
 

Mesleki ve teknik eğitim teması kapsamında 500' ün üzerinde gencimize ve 300' ün üzerinde öğretmenimize eğitimler sunduk. Gençlerimizi alanının uzmanlarıyla buluşturduk. Yenilikçilik ve girişimcilik becerilerini artırmak için inovasyon kampı düzenledik

 

Ajansımız tarafından 2019-2020 yılında ;

  • Öğretmenlerimize 21. yüzyıl becerileriyle ilgili olarak inovasyon, tasarım  odaklı düşünme ve proje döngüsü yönetimi eğitimleri verdik
  • Meslek lisesi öğrencilerini onlara ilham vermesi, kendilerine güvenmelerini  sağlaması için kendi liselerinden mezun başarılı insanlarla buluşturduk
  • Gençlerimize her alanda gerekli olacak  etkili sunuş eğitimleri düzenledik.

  • Öğrencilerin yaratıcılık, takım çalışması, iletişim, girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmak üzere İnovasyon Kampı düzenledik. İki gün süren etkinlikte İstanbul’daki 11 Meslek lisesinden 110 öğrenci 11 takıma ayrılarak  mentorları ve öğretmenleriyle kaynak verimliliği üst başlığında temiz enerji konusunda bir iş fikri geliştirerek, kamp sonunda girişimci fikirlerini jüri değerlendirmesine sundular.