KALKINMA AJANSLARI
Göç
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir, Çanakkale

Günümüz iş dünyasında ileri teknoloji kullanımı vazgeçilmez bir rekabet unsuru olmuştur. Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak, Bölgemizin bu rekabette öne çıkması için ileri teknolojileri kullanabilen nitelikli bir istihdam gücüne sahip olmasına katkı sağlama hedefindeyiz.

Bölgemizde, gelişmekte olan sektörlere de öncelik verilerek mesleki eğitimin kalitesinin artırılması her geçen gün daha da önem kazanacaktır. Mesleki eğitimde yenilikçi teknolojilerin yaygınlaştırılması ve mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin erişiminin de sağlanması hedefi, Bölgenin rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacaktır.

TR22 Güney Marmara Bölgesi’nde mesleki eğitim kavramı, gelişen sanayi altyapısı ve hizmetler sektörü ile birlikte, gereken nitelikli istihdam için giderek önem kazanmaktadır. Bölge, yenilenebilir enerji, gıda, turizm gibi sektörlerde öne çıkmaktadır. Uzmanlaşma gerektiren bu sektörlere kalifiye insan kaynağı yetiştirme konusunda Bölgenin sahip olduğu yüksek okullaşma oranı, önemli bir avantaj olarak göze çarpmaktadır. Bölge, aynı zamanda orta ve yüksek dereceli mesleki eğitim kurumu sayısının fazlalığıyla da dikkat çekmektedir.

Mevcut sanayi işletme sayılarının, devam eden altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla birlikte önümüzdeki süreçte ciddi oranda artması beklenmektedir. Kurulu organize sanayi bölgelerinde genişleme çalışmaları devam etmektedir. Kurulmakta olan organize sanayi bölgeleri ise Bölgede ön plana çıkan alanlarda ihtisaslaşmaya yönelik tasarlanmıştır.

Bununla birlikte, çevre illerde sanayi yatırım alanlarının daralması ve Bölgenin lojistik avantajları da göz önünde bulundurulduğunda, Bölgeye yapılacak sanayi yatırımlarının yakın zamanda artması beklenmektedir. Bu artış, gelişen hizmetler sektörü ile birlikte Bölgede nitelikli istihdam ihtiyacı oluşmasına neden olacaktır.

Üreticiler arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi ile üretici örgütlerinin işletme yönetimi konusunda bilgi ve deneyimlerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. İşletmeleri bir araya getiren yapıların kurulması, üretici örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilerek daha etkin çalışmasının sağlanması ve kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması verimliliğin artırılmasını sağlayacaktır. Bölgeye ait tarımsal ürünlerin, yöresel ürünlerin ve el sanatlarının markalaştırılması ve tanıtımı ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve katma değerin artırılması için gereklidir. Güçlü bölge, güçlü bir kırsala sahip olmakla mümkün olacaktır.

Sanayi, turizm, tarım (gıda) ve enerji başta olmak üzere Bölgede devam eden yatırımlarla birlikte önümüzdeki süreçte, Bölgede özellikle ara eleman konusunda nitelikli istihdam ihtiyacı artacaktır. Bölge sahip olduğu mesleki eğitim altyapısı ile bu ihtiyacı Bölge içinden karşılayabilecek ve Bölge ekonomisine ve kalkınmasına katkı sağlayabilecek potansiyele sahiptir.

İki denize de kıyısı olan Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan Bölgemiz, önemli bir turizm destinasyonudur. Bölge, kıyı turizmi ile birlikte, termal turizm, ekoturizm, tarih ve kültür turizmi bakımından da oldukça zengindir. Edremit Körfezi, Kazdağları, Troya ve Çanakkale Şehitlikleri Bölgede öne çıkmaktadır. Ayrıca, Bölge gelişmiş tarımsal üretimi ve gıda sektörü ile ülkemizi besleyen bölge konumundadır. Bölge, sahip olduğu bitkisel ve hayvansal üretim ve gelişmiş turizm imkanları ile önemli bir gastronomi merkezi olma yolunda önemli adımlar atmaktadır.

Balıkesir ve Çanakkale, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından da oldukça avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Bu avantaj, yenilenebilir enerji sektöründe kullanılan makine ve ekipman üretimi yatırımlarının Bölgeye çekilmesi açısından da önemlidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sanayi, tarım ve hanelerde kullanımının yaygınlaşması da bakım-onarım gibi işlemlerin Bölge içinden karşılanmasını zorunlu hale getirecektir. Bölgenin bu avantajını etkin bir şekilde kullanabilmesi, nitelikli istihdam ve nitelikli mesleki eğitim ile birlikte gerçekleşecektir.

Bir Bakışta Bölgemizde Mesleki Eğitim

  • Bölgede öne çıkan sektörlere ilişkin meslek eğitim bölümlerinin sayısı hem orta öğretim hem de yüksek öğrenim seviyesinde ihtiyacı karşılayacak düzeydedir.
  • Mesleki ve teknik eğitim kurumları sayı açısından nüfusa oranla çevre illerden iyi durumdadır. Özellikle Bölgede hemen her ilçede meslek yüksekokulu bulunmaktadır.
  • Ajans kurulduğu yıldan bu yana her çağrı döneminde mesleki eğitimi destekleyecek öncelikler açıklamış, bunun yanında sadece mesleki eğitim özelinde mali destek programı yürütmüştür.
  • Ajans ve Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortaklığı ile bir güdümlü proje yapılarak BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi kurulmuştur.
  • Ajans, mesleki eğitim kapsamında yürüttüğü AB projesi ile, Bölge üniversitelerini sürekli eğitim merkezi ve yetkilendirilmiş sertifika merkezi haline getirmeyi amaçlamaktadır.

Ajansımız, faaliyet göstermeye başladığı 2010 yılından bu yana, bölgede  mesleki eğitimi desteklemeye yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. Bu kapsamda, 2011-2020 yılları arasında, Bölgede eğitime katkı sağlayan toplam 150’den fazla projeye mali destek, 130’dan fazla projeye ise teknik destek vermiştir.

Ajansımız 2018-2020 yılları arasında yürüttüğü mesleki ve teknik eğitim kurumlarının teknik altyapısının geliştirilmesine yönelik destek programları ile 209 adet ortak kullanım alanı oluşturmuş ve 186 adet eğitim-sanayi işbirliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayarak 9.041 eğitici ve 18.957 öğrencinin eğitim almasını sağlamıştır.

Bunun yanında Ajansımız, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi projesini hayata geçirmiş, Bölgeye ileride mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili olacak bir kurum kazandırmıştır.

Mali destek programı kapsamında yürütülen bir projeyle okullar içerisinde TSE 13805 standardında oto ekspertiz hizmeti Türkiye’de ilk defa Bölgemizde verilmeye başlamıştır.
Ajansımız desteği neticesinde bünyesinde hareket yakalama sistemi (MOCAP) barındıran ilk üniversite Bölgemizde bulunmaktadır.

Mesleki eğitim teması kapsamında ise bütün bu faaliyetlere ek olarak, Ajansımız mesleki eğitim analizi ve strateji planı hazırlayarak bölgenin eğitim alanındaki yol haritasını belirlemiş, eğitmenlere ve öğrencilere proje hazırlama eğitimleri vererek projecilik kapasitelerini artırmaya çalışmış, mezun olacak olan öğrencilere etkili sunuş teknikleri ve özgeçmiş hazırlama teknikleri eğitimleri vererek iş dünyasına hazırlanmalarına katkıda bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin Teknofest, proje pazarı gibi etkinliklere katılımını desteklemiştir. Bununla birlikte, okul sanayi işbirliğini sağlamak için ise Ajansımız atölye, laboratuvar ve ortak kullanım envanteri çıkarmıştır.

Nitelikli istihdam ve nitelikli mesleki eğitim Ajansımızın her zaman ana hedeflerinden biri olmuştur. Bu nedenle Ajansımız ana faaliyetlerinin yanında eğitim alanında faaliyetler yürütmeye devam edecektir. Bu faaliyetlerin bir tanesi kurulan atölye, laboratuvar, ortak kullanım alanı envanteri ile sanayi ve eğitim kurumları arasında gerekli işbirliğinin kurulmasına destek olmaktır. Ajansımız bu faaliyet ile sanayi işletmelerinin ortak alanlardan faydalanmasını sağlamayı, işletmelerin okullara yönelik desteğini sürdürmesini ve öğrencilerin işbaşı eğitimlerle, sanayide çalışarak nitelik kazanmasını hedeflemektedir.

Ajansımız AB destekli İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı kapsamında "Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyonu (Re-You)" adı altında 36 ay süreli bir proje yürütmektedir. Bu proje kapsamında 18–29 yaş arasındaki mühendis ve tekniker olmak üzere toplamda 480 işsiz gence yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmeleri için gerekli nitelikler kazandırılacak ve bu gençlerin yenilenebilir enerji alanındaki firma ve kurumlarda istihdamının artırılması yönünde faaliyetler düzenlenecektir.

Proje kapsamında, Balıkesir ve Çanakkale 18 Mart Üniversitelerinin sürekli eğitim merkezlerinin yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olması için Mesleki Yeterlilik Kuruluşu ve TÜRKAK’a akreditasyon başvuruları yapılacaktır. Türkiye’de rüzgar, fotovoltaik ve biyogaz alanında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ilk belgelendirme kuruluşu olmaları beklenmektedir. Bununla birlikte, bu sürekli eğitim merkezlerinde kariyer merkezleri ve uzaktan eğitim merkezlerinin kurumsal kapasiteleri geliştirilecek olup yenilenebilir enerji eğitimleri ve kariyer odaklı kurslar uzaktan eğitim sistemine aktarılacaktır.

Ajansımızın güdümlü desteği ile kurulan BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezinin de akredite olması ile mesleki yeterliliğe ilişkin belgelendirme yapması beklenmektedir. Proje sonrasında verilecek kurslar ve düzenlenecek eğitimler ile ilgili ortak çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca Ajansımız Bölgenin projecilik kapasitesinin artırılması için il Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği yapmakta, seminer ve çalıştaylarına katkı sağlamakta ve çalışmalarına destek vermeye devam etmektedir.

2010 yılından beri Ajansımız çalışma programlarında ve hazırladığı tüm dokümanlarda mesleki eğitime ve kalifiye iş gücüne yapılacak yatırımlar üzerinde yoğunlaşmıştır. 2017 yılından itibaren mesleki eğitim sonuç odaklı programı çerçevesinde mesleki eğitime olan desteğini sürdüren Ajansımız, sonuç odaklı program son bulsa da bu alanda faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir.

Gerek Re-You Projesi gerekse Mesleki Eğitim Merkezi Projesi ile üniversiteler ve kamu kurumları ile işbirliği halinde olmaya devam edecektir.

Ajansımız mesleki eğitimin sektörle entegrasyonu hedefi çerçevesinde ise Bölgede yer alan tüm çalışma alanlarını ortak kullanıma sunacak, okul – sanayi işbirliğinin sağlanması için faaliyetler yapmaya devam edecektir.