KALKINMA AJANSLARI
Göç
İzmir Kalkınma Ajansı İzmir

 

 

 

İzmir (TR31) Bölgesi

Ajansımız, İzmir'de mesleki ve teknik eğitimin hem nitelik hem de altyapı açısından iyileştirilmesini ve işgücü piyasasının beklentileri ile uyum sağlayacak şekilde geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bu sayede, mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin güncel teknolojik ilerlemelere hakim olarak işgücüne katılmaları hedeflenmektedir. Sanayinin ihtiyaç duyduğu mesleklerdeki eğitimin güçlendirilmesi yolu ile üretimin, istihdamın artırılması ve nitelikli ara eleman ihtiyacının giderilmesi sağlanacaktır.

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması, kaynakları potansiyelinin geliştirilmesi temel hedeftir. Ayrıca mesleki bilgi ve beceri uyumsuzluğunun azaltılması ve istihdam dışı kalan kesimlerin kalkınmaya katkı sağlayabilecek kanallara yönlendirilebilmesi de elzemdir. Bunun için, bireylerin iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklerle donatılması gerektiği İzmir özelinde yapılan değerlendirmelerde açıkça görülebilmektedir.

Bu noktada, yaşam kalitesi ve sosyal bütünleşme üzerinde doğrudan etkilere sahip mesleki eğitimin önemi gittikçe artmakta, eğitim ile istihdam arasındaki ilişkinin kurulması, geliştirilmesi ve çalışanların becerilerinin yükseltilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple istihdama yönelik mevcut programların hızlı ve etkili bir şekilde desteklenmesi ve yerelde kalkınma anlayışından hareketle, yerel ekonomi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına odaklı, hızlı ve doğrudan istihdama yansıyan, ilgili kuruluşların güçlerini harekete geçiren modeller önem arz etmektedir.

İzmir, oldukça gelişmiş ekonomiye ve nitelikli bir eğitim altyapısına sahip olmakla birlikte işgücü piyasasında özellikle nitelikli ara eleman temini ile ilgili gelişime açık alanlar barındırmaktadır. İşgücüne katılacak kişilerle ile ilgili gelişime açık bu alanlar temel olarak işgücü yetiştirme maliyetlerini artırmakta, işgücünün verimliliğini ve istihdam oranını sınırlandırmaktadır.

İzmir’de istihdamı artıracak çalışmaların en önemli tamamlayıcısı, işgücünün nitelik sorununu aşmaya yönelik ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak planlı çalışmalardır. Bu çerçevede mesleki ve teknik eğitim kapasitesinin tüm bileşenleri ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için oldukça önemlidir.

İzmir, güçlü bir eğitim altyapısına, mesleki ve teknik eğitimi güçlendirme konusunda istekli kamu kurumlarına, mesleki kuruluşlara ve işletmelere sahip bir kent olarak mesleki ve teknik eğitimin günümüz koşullarına ve işletmelerin beklentilerine uygun şekilde geliştirilmesi yönünde önemli potansiyeller barındırmaktadır. Kentteki  çok sayıda köklü mesleki eğitim kurumunun altyapılarının iyileştirilmesi, verilen eğitimlerin sektörlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ve kurumlar arası işbirliklerinin geliştirilmesi mesleki ve teknik eğitimin gelişimini ve dolayısıyla üretim ve istihdamın artışını sağlayacaktır.

İzmir’de Mesleki Eğitime Genel Bakış

İzmir barındırdığı büyük ve köklü  eğitim kurumları ile uzun yıllardır mesleki ve teknik eğitim konusunda başarılı bir noktaya ulaşmış ve özellikle bölge sanayisinin nitelikli işgücü ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışmıştır.

Bununla birlikte, sanayinin yüksek gelişme potansiyeli ve teknolojik gelişmeler ele alındığında İzmir'de mesleki ve teknik eğitim gelişmeye açık bir çok alan barındırmaktadır.

Mesleki ve teknik eğitimin hem nitelik hem de nicelik olarak gelişmesi ve cazip hale getirilmesi bölgedeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak, istihdam olanaklarını artıracaktır.

İzmir'de sanayinin ihtiyaçları ile mesleki ve teknik eğitimin içerik ve niteliği arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde oluşturulması verilen eğitimin başarı şansını artıracak ve mezunları doğrudan istihdama yönlendirebilecektir.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının coğrafi dağılımı da sanayi ile olan ilişkinin kurulması açısından önemlidir. Ara elemana olan ihtiyacın fazla olduğu bölgelerde, o bölgenin ihtiyacına uygun branşlarda eğitim verilmesi hem bölge halkı hem de sanayi kuruluşları için önemlidir.

Ajans olarak, mesleki ve teknik eğitimin bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasındaki rolünün bilinci ile bu alanda çok sayıda projeyi destekleme imkanı bulduk ve çeşitli etkinlikler ile bölgede mesleki eğitimin önemine ilişkin farkındalığın artması için çalışmalar yürüttük. Bu kapsamda uygulanan iki mali destek programı ve bir güdümlü proje desteği ile toplamda 60’dan fazla projeyi hayata geçirdik.

Mali destek programı ile İzmir’in 22 farklı lisesinde eğitimleri sırasında günümüz teknolojisini kullanamayan öğrencilerin güncel teknolojik ekipmanları kullanmasını sağladık. Ajans desteği ile okullara alınan ekipmanlar sayesinde mesleki ve teknik okullardan mezun olan öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine destek olduk.

Mesleki ve teknik eğitimin sadece meslek liseleri ile sınırlı olmadığının bilinci ile İzmir’deki çeşitli halk eğitim merkezlerinin, cezaevlerinin ve yerel yönetimlerin eğitim altyapısını Ajansımız destekleri ile güçlendirdik. Bölgemizde talep gören mesleklerde eğitim verebilmeleri için teknolojik ekipmanlarla donatılan bu merkezler, kepçe operatörlüğünden üretimde robot kol kullanımına kadar ihtiyaç duyulan farklı mesleklere ve yetkinliklere yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Desteklediğimiz projeler ile meslek liselerindeki öğretmenlerimizin teknolojideki güncel gelişmelere adaptasyonu için uygulamalı eğitimlere katılmalarını sağladık. Bu sayede mesleki ve teknik eğitimdeki dönüşümü sürekli kıldık, öğretmenlerimizin hem kendi branşlarında dünyadaki gelişmelere hakim olmasına, hem de en yeni teknolojik ekipmanları kullanmalarına destek olduk.

Bölgemizde mesleki ve teknik eğitimin gelişmesi için uyguladığımız destek programlarının yanı sıra çeşitli etkinlikler ve yarışmalarla bu alandaki farkındalığı artırdık; öğrenci, öğretmen ve velilerin mesleki ve teknik eğitime pozitif bakışlarını güçlendirdik.

Ajans olarak, mesleki eğitimin hem İzmir hem de ülkemiz için öneminin bilincinde olarak konu ile ilgili çalışmalara katkı sağlıyoruz. Bölgesel çalışmalara aktif olarak katılım sağlayan Ajansımız kritik projelerin hayata geçirilmesi için koordinasyon çalışmaları yürütüyor.

Aşağıdaki hususlarda yapılacak çalışmalar mesleki ve teknik eğitim alanında önemli dönüşümlere katkı verecek ve özellikle sanayi sektörünün ihtiyaçlarının karşılanmasını destekleyecektir:

  • Mesleki ve teknik eğitim alan gençlerin son yıllardaki teknolojik dönüşüme adaptasyon sağlayabilmeleri için yeni nesil ve teknolojik gelişimlere yanıt verebilecek müfredatla eğitim almalarının sağlanması elzemdir.
  • Mesleki ve teknik okulların yeni teknolojilere adaptasyonu eğitim ortamlarının iyileştirilmesi, güncel ve gelecek teknolojilere hitap eden teknolojik ekipmanların temin edilmesi ile gerçekleşecektir.
  • İşgücü arzı ile talebinin buluşturulması amacıyla branş ve müfredat tespitlerinde bölge sanayisi ile meslek okullarının eşleştirilerek ihtiyaca uygun nitelik ve içerikte eğitim verilmesinin sağlanması oldukça önemlidir.
  • Mesleki ve teknik eğitime atfedilen değerin artırılması amacıyla farkındalık çalışmalarının yürütülmesi hem mevcut hem de mesleki ve teknik eğitimi tercih edecek öğrenciler için oldukça önemlidir.

 

Ajansımız, İzmir’de mesleki ve teknik eğitimin gelişimi için çeşitli proje önerileri geliştirmeye devam ediyor. Bunların bir kısmının hayata geçmesi için koordinasyon faaliyetleri yürütürken, bir kısmı için de doğrudan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla Ajansımızın yeşil büyüme perspektifi çerçevesinde temiz enerji sektörünün birincil olarak ele alındığı aşağıdaki çalışmaları sürdürüyoruz:

  • İzmir’in mukayeseli üstünlüğü bulunan sektörlerden temiz enerji sektöründe, nitelikli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesi sektörün rekabet gücünü artırabilmek için gereklidir. Bu amaçla İzmir’de bir Temiz Enerji Meslek Lisesi kurulmasının sağlanmasına yönelik koordinasyon çalışmalarını ilgili kurumlar nezdinde yürütüyoruz.
  • Rüzgar enerjisi sektörünün nitelikli mühendis ihtiyacını karşılamak üzere İzmir’deki üniversitelerin ilgili mühendislik bölümlerindeki öğrencilere yönelik olarak online eğitim, mentörlük ve staj programları uygulayacağız.
  • Rüzgar enerjisi sektörü firmalarına daha uygun bir yatırım ortamı sağlamak ve nitelikli insan kaynağına ulaşmalarını kolaylaştırmak üzere, firmalarla işbirliği yaparak İzmir’deki meslek lisesi öğrencilerine yönelik eğitim ve staj programları düzenleyeceğiz.

 

 

Bugüne kadar desteklediğimiz projeler, gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ve kurumlar arası işbirliğini sağlamaya yönelik çabalarımız ile İzmir’de mesleki ve teknik eğitim kalitesinin yükseltilmesi için yoğun çaba sarf etmekteyiz.

Önümüzdeki dönemde başta temiz enerji sektörü olmak üzere, İzmir’in öncü sektörlerinde işgücü talebinin karşılanabilmesi, bu sayede hem üretimin hem de istihdam olanaklarının artırılması için Ajansımız çalışmalarını sürdürecektir.