KALKINMA AJANSLARI
Göç
İpek Yolu Kalkınma Ajansı Gaziantep, Adıyaman, Kilis

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı, TRC1 Bölgesi’nde mesleki ve teknik eğitimi güçlendirerek bölge ekonomisinin ihtiyaçları ile uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Ajansımız kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği proje ve faaliyetler ile bölgede mesleki eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik adımlar atmaktadır.

Ülkemizin sahip olduğu beşeri sermayenin ekonominin ihtiyaçlarıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal kalkınmaya hizmet eden önemli bir gerekliliktir. Meslekî ve teknik eğitimin yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırılarak genç nüfusun gerekli bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamak önem arz etmektedir. Ulusal ve bölgesel politika belgelerinde mesleki ve teknik eğitim güçlendirilmesi hedefine vurgu yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu’nun temel amacı; çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek hedeflenmiş, teknik eğitimin geliştirilmesi için stratejiler belirlenmiştir.

Bölgemizin işgücü ihtiyaçlarının karşılanması ve üretim altyapılarının ulusal kalkınmaya hizmet edecek şekilde geliştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimin bölgesel ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanması Ajansımızın hedefleri arasında yer almaktadır.

Ajansımız tarafından hazırlanan TRC1 Bölge Planı’nda (2014-2023) bölgede meslek ve teknik eğitimin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Planda;

    • Kadınların ve dezavantajlı vatandaşların meslek edinmeleri için özel mesleki eğitim programları tasarlanması,
    • Mesleki eğitimin istihdam odaklı yaklaşımla güçlendirilmesi,
    • Kırsal girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla mesleki eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi

stratejileri belirlenmiştir.

TRC1 Bölge Planı’nda (2014-2023)  mesleki ve teknik eğitimin istihdam odaklı olarak geliştirilmesi, dezavantajlı gruplara yönelik mesleki ve teknik eğitim altyapısının güçlendirilmesi stratejileri belirlenmiştir.

TRC1 Bölgesi’nde Mesleki Eğitim

Bölgemizde sanayileşmenin yoğun olduğu Gaziantep ile tarımın öne çıktığı Adıyaman ve Kilis illerinde mesleki eğitim ihtiyaçları farklılık göstermektedir.

Gaziantep’te hem meslek lisesi sayısı hem de meslek lisesinde okuyan öğrenci sayısı artış göstermektedir. Bununla beraber, Organize Sanayi Bölgeleri’nde nitelikli eleman ihtiyacında da artış yaşanmaktadır.

Gaziantep sanayisinin gereksinimlerine yönelik mesleki eğitim altyapısının geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Adıyaman ve Kilis’te giderek gelişen imalat sanayi kolları ve tarımsal üretimin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılayacak adımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Bölgesel koşulların değişkenlik göstermesi mesleki ve teknik eğitimde karşılaşılan problemlerden biridir. Mesleki eğitim ihtiyacı bölgelerin sahip olduğu ekonomik altyapıya göre değişkenlik gösterdiği gibi bölge içi dinamikler de farklı ihtiyaçları ortaya çıkarmaktadır. Mesleki eğitimin bölge içinde ortaya çıkan farklı ihtiyaçlara yönelik yaklaşımla tasarlanması önem arz etmektedir.

Bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan mesleki ve teknik eğitimde, bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece stratejiktir.

Mesleki eğitimin yerel ihtiyaçlara doğrultusunda yeniden yapılandırılması bölge işbirliği potansiyelinin istidam edilebilirliğini artıracaktır

Gaziantep, sahip olduğu gelişmiş sanayi altyapısı ile bölgenin üretim üssü konumundadır. Kent ekonomisinin çok sektörlü yapısı, ihtiyaç duyulan işgücü uzmanlaşma alanlarını da çeşitlendirmektedir. Tekstil, gıda, kimya/plastik, makine/metal sektörleri başta olmak üzere birçok alanda yüksek üretim kapasitesine sahip kent sanayi, yalnızca geleneksel üretim yapısının ihtiyaç duyduğu konularda değil Ar-Ge, yazılım ve IT teknolojileri gibi alanlarda da ileri uzmanlaşmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, kentte butik zanaat dallarından yüksek teknolojili sektörlere kadar geniş bir alanı ilgilendiren mesleki eğitimin bütüncül bir modelle ele alınması gerektiğini göstermektedir.

Adıyaman ve Kilis’te tarım ve tarımsal girdilere dayalı endüstriler ile birlikte tekstil yatırımları il ekonomilerine yön vermektedir. Adıyaman ve Kilis’te mesleki eğitim faaliyetlerinin illerin potansiyeli doğrultusunda yeniden yapılandırılması önem arz etmektedir.

Gaziantep Mesleki Eğitim Merkezi ile Güçlü Eğitim Altyapısı

İpekyolu Kalkınma Ajansı kuruluşundan bu yana bölgede mesleki eğitim altyapısının güçlendirmek adına çeşitli projeler yürütmüştür. Bölgede güçlü imalat sanayisi ile öne çıkan Gaziantep’te sanayinin ihtiyaçları ile daha uyumlu bir mesleki ve teknik eğitim sistemine ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. Bu durum, mesleki ve teknik eğitim konusunda iş gücü potansiyelini oluşturan genç nüfus ve sanayi arasında köprü vazifesi görecek bir merkezin kurulması fikrini ortaya çıkarmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Ajans Güdümlü Proje Desteği ile finanse edilen ‘Gaziantep Mesleki Eğitim Merkezi’ Gaziantep Sanayi Odası eş güdümünde 2017 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Mesleki Eğitim Merkezi, bölge sanayisine mesleki donanıma sahip eğitimli beşeri sermaye kazandırılması adına önemli bir eğitim kurumu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezde meslek sahibi olmak isteyen gençler ve sanayi çalışanlarının yanı sıra; kadınlar, engelliler, göçle gelenler ve dezavantajlı grup olarak nitelendirilebilecek tüm iş arayanlara ilgili atölye ve laboratuvarlarda eğitim verilmektedir.

Mesleki Eğitim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları tarafından 2019 yılı teması olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Kalkınma Ajansları bölgelerinde Mesleki Eğitim temasına yönelik bir dizi proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Tema kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyetler ‘Geleceğim, Mesleğim’ sloganıyla ülke genelinde yankı uyandırmıştır.

Ajansımız ‘Geleceğim Mesleğim’ mottosuyla bölgede mesleki eğitim konusunda farkındalığı artırmak ve meslek okulu öğrencilerinin kapasitelerini geliştirmek üzere çeşitli proje ve faaliyetler gerçekleştirmiştir.

Ülke sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretilmesi, nitelikli işgücüne sahip bir sanayi yapısına dönüşümün sağlanması için mesleki eğitimin iyileştirilmesi önem arz etmektedir.

 

 

Mesleki Eğitim Konferansları ile Meslek Okullarına İlgiyi Artırdık

Mesleki eğitimin önemini vurgulamak, meslek okullarına duyulan ilgiyi artırmak ve öğrencilere meslek lisesi kariyer imkânlarını tanıtmak amacıyla Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde ‘Mesleki Eğitim Konferansları’ düzenledik. Söz konusu konferanslara henüz lise tercihini yapmamış 8. sınıf öğrencileri ve velilerini davet ettik. Toplam 1.500 kişinin katıldığı konferanslar ile bölge genelinde meslek liselerine olan ilgiyi artırmaya yönelik olumlu etki yarattık.

Usta ve Çırakları Buluşturduk

Bölgede mesleki ve teknik liselerde eğitim gören 11. sınıf öğrencilerini mesleğinde ustalaşmış kişilerle bir araya getirdik. Çeşitli sektörlerden 7 meslek ehli ile toplam 225 öğrencinin buluşmasını sağladık. Ustaları işleri başında ziyaret eden öğrencilerin ilgili sektörlere yönelik bilgi ve tecrübelerini geliştirmelerine katkı sağladık.

Proje Döngüsü ve Proje Hazırlama Eğitimleri Düzenledik

Gaziantep’te meslek lisesi öğretmenlerine ve öğrencilerine yönelik iki modül halinde ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ ve ‘Proje Hazırlama Eğitimi’ düzenledik. Bölge meslek liselerinden 85 öğretmen ve 98 öğrencinin katıldığı eğitim programı ile katılımcıların  proje hazırlama becerilerini geliştirdik. Ulusal ve uluslararası fonlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi düzeylerini artırdık.

Sanayicileri Meslek Lisesi Mezunlarıyla Bir Araya Getirdik

Meslek okulu mezunlarının istihdam edilebilirliklerini artırmak için bölge meslek liselerinden mezun olan veya son sınıfta eğitim gören öğrencilerimizi işverenler ile buluşturduk.  Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin de katıldığı toplam 19 buluşma toplantısında 11 iş insanı ile 683 öğrenciyi bir araya getirdik. 

Lider Mezunlar Örnek Oldu

Düzenlediğimiz Liderler Programı ile üç ilimizde mesleki ve teknik okulların son sınıflarında eğitim gören öğrencileri aynı okullardan mezun olmuş başarılı yöneticiler ile buluşturduk. Meslek lisesi öğrencilerini motive etmek, geleceğe hazırlamak ve ilham vermek amacıyla düzenlediğimiz 4 etkinliğe toplam 590 öğrenci katılım sağladı.

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi Verdik

Gaziantep mesleki ve teknik eğitim 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz «Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi» ile gençlerin endüstriyel tasarıma bakış açılarını genişlettik. Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi’nde (GETHAM) gerçekleştirdiğimiz yarım günlük eğitim programı ve teknik geziye 20 öğrenci katılım sağladı.

Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi Verdik

Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimi ile bölge meslek okulu öğrencilerinin topluluk içinde kendilerini ifade etme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefledik. Etkinliğe Gölbaşı  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 100 son sınıf öğrencisinin kişisel gelişimlerine katkı sağladık.

PLC Eğitimleri Verdik

İmalat sanayinde kullanılan bir çok makine ve donanımın kontrolünde kullanılan bir otomasyon cihazı olan PLC (Programmable Logic Controller) sistemlerine yönelik temel eğitim programı ile meslek liselilerin istihdam konusunda daha avantajlı olmalarını amaçladık. Gaziantep Üniversitesi Teknopark işbirliğinde düzenlenen eğitime 10 meslek lisesi öğrencisi katılım sağlamıştır.