KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı, Kastamonu, Sinop

 

Ajansımız kaynak verimliliği teması altında yürüttüğü çalışmalar ile  bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerin farkındalıklarını artırarak üretim ve yönetim süreçlerinde sahip oldukları kaynakları daha verimli kullanmalarını böylece ilave yatırım yapmadan faaliyet gösterdikleri sektörde daha rekabetçi olmalarını amaçlamaktadır.

 

İnsanların, (fosil) yakıtlar, mineraller, su, toprak ve biyolojik çeşitlilik dahil doğal kaynakları aşırı kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan çevresel sorunlar bölgemiz de dahil olmak üzere tüm Dünya’yı geri dönülemez riskler ile karşı karşıya bırakmaktadır. Daha geniş bir çerçevede baktığımızda çevresel sorunlara ek olarak üretim-tüketim sürecinde kullanılan bütün girdiler kaynak verimliliğinin konusudur. Ayrıca, tanımı gereği daha az girdiyle daha çok ürün üretmek anlamına gelen verimlilik pazar ekonomisinde rekabet edilebilirliğin temel unsurlarından biridir. Bölgemizde bir çok işletmenin ürettiği ürünler rekabetin yüksek olduğu düşük teknoloji yoğunluklu olup ağaç ürünleri, madencilik, tuğla üretimi ve döküm sanayi gibi enerji ve su tüketiminin yüksek olduğu emek yoğun sektörler bulunmaktadır. Kaynak verimliliğinde yürüttüğümüz faaliyetler ile hem işletmelerimizin rekabet güçlerini arttırmayı hem de sürdürülebilir bir bakış açısıyla doğal kaynaklarımızı korumayı hedefliyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz Kuzey Anadolu Bölgesinin doğal yapısı iyi korunmuş olmakla birlikte, içme suyu, atık su arıtma ve katı atık depolama tesis yatırımları son yıllarda hız kazanmıştır. Yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda da özel sektör yatırımları artmakta ve Bölgede bu konudaki farkındalık yükselmektedir. Bölgede biyoenerji, rüzgâr ve kısmen de olsa güneş enerjisi potansiyeli yüksek olmasına rağmen ihtiyaç duyulan enerji bölgede üretilememektedir.

Kaynak verimliliği konusunda bölgemizde örnek gösterilebilecek yeşil bina sertifikalı sanayi tesisleri ve uluslararası işletmelerin tedarik zincirinde bulunan sanayi işletmelerinin kaynak verimliliği noktasında örnek teşkil edecek ciddi çalışmaları bulunmasına rağmen genel imalat sanayi üretiminde bu farkındalığa sahip girişim sayısı düşüktür. Bölgedeki sanayi kuruluşlarının yalın üretim sistemleri ile insan kaynaklarını etkin kullanarak ve üretim süreçlerini sürekli iyileştirerek yatırım yapmadan rekabet güçlerini artırmaları sağlanabilir. Ayrıca, bölgede yeni sanayi yatırımları ve mevcut işletmelerin kapasite artışı yapıyor olmaları kaynakların daha da etkin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle, kaynak verimliliği çalışmalarının genelden tüm bölge özeline yayılması ve işletmelerin kurumsal kültürlerinin bir parçası olması için çalışmalar yapılmalı, mali ve teknik kaynaklara erişimleri kolaylaştırılmalıdır.

Bir Bakışta Bölgemizde Kaynak Verimliliği

 

-Bölge illerimizden Çankırı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında olup yıllık 50 MW rüzgar enerjisi santrali kapasiteli ön lisansa sahiptir.

-Enerji verimliliği kapsamında biyoenerji, biyokütle enerjisi, güneş ve rüzgar  enerjisi üretimine yönelik yatırımlar artmaktadır.

-Kaynak verimliliği bölgedeki işletmeler açısından iyileştirmeye açık alan olarak görülmektedir. Organize sanayi bölgelerinde çatı üstü güneş enerjisi yatırımları konusunda farkındalık artmaktadır.
-Bölgede tuğla, döküm sanayi gibi bazı imalat sektörü yatırımlarında fosil yakıt kullanımı yaygındır.

-Bölgede mevcut bazı işletmelerde kaynak verimliliği  konusunda (kojenarasyon, GES, yeşil bina gibi) örnek işletmeler bulunmaktadır. Diğer işletmelere örnek olacak rol modellerin geliştirilmesi ve bu başarı hikayelerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

-Sanayi işletmelerinin kurumsal kapasitelerinin artırılması ve nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın karşılanması için üniversite-sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmelidir.

-Aile işletmelerinin yoğun olması nedeniyle kaynak verimliliğinde yapılacak çalışmalarda kurumsallığa önem verilmesi gerekmektedir.

 

Ajansımız bugüne kadar sağladığı desteklerle atık yönetimi, atık su arıtma, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji konularında bölgeye örnek olan çalışmalar yürütmüştür. Aynı zamanda kamu kurumlarına örnek olmak amacıyla Kastamonu’da bulunan hizmet binamızda atık yönetim sistemi kurarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Sertifikası almaya hak kazandık.

2020 ve 2021 kaynak verimliliği teması altında çalışmalarımız yoğunlaşarak devam etmektedir. Son 2 yıldır, bölgede kaynak verimliliği konusunda gündem oluşturma ve işletmelerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar gerçekleştirilmekteyiz. Bu çerçevede 2020 yılında, Ankara dışında işbirliği kurulan il kurum olarak Ankara Model Fabrika’nın  öğren-dönüş programına bölgemizdeki işletmelerin  dahil olması amacıyla danışmanlık hizmeti verilmekteyiz. Bugüne kadar, bölgemizden toplam 3 işletmenin programa dahil olmasını sağladık.

2021 yılında bölgedeki kamu kurumları, işletmeler, sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerin kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla teknik destek programı yürütüyoruz.

Kastamonu Devrekani’de sağladığımız destek ile 1750 büyükbaş hayvan kapasiteli işletmede kurulan biyogaz üretim tesisi  hayvan gübresinden elde edilen enerjiyle yöredeki konutların elektrik ihtiyacının yüzde 50'si karşılamaktadır.

 

Kastamonu Tosya Organize Sanayi Bölgesinin elektrik,  Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesinin doğalgaz altyapılarını oluşturularak her iki OSB’de kaynak verimliliği yüksek yatırımların yapılmasına destek oluyoruz.

Bölgemizde ileri teknoloji üretim yapan bir işletmenin  Ajansımız aracılığıyla katıldığı Ankara Model Fabrika’nın sunduğu 4 aylık bir eğitim ve danışmanlık hizmeti sonrasında işletmenin üretim hatlarında hem zaman hem de çalışan sayısı olarak %50 oranında iyileştirme gerçekleştirilmiştir. Tasarruf edilen işgücü başka üretim alanlarında değerlendirilmektedir. Tüm bu faaliyetlerimiz düzenlediğimiz seminerler ile bölgedeki işletmelerin farkındalıklarının arttırılması amacıyla paylaşılmaktadır.

Verimlilik artırıcı projeler (VAP) destekleri hakkında enerji tüketimi yoğun olan işletmelerin bilgi sahibi olması için farkındalık çalışmaları yürütüyoruz.

Bölgemizde kaynak verimliliği konusunda işletmelerin bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla aşağıdaki çalışmaları yürütmekteyiz; 

Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Seminerleri;

Bölgede kaynak verimliliği konusunda işletmelerin farkındalıklarını artırmak amacıyla yalın üretim, verimlilik artırıcı proje destekleri, verimlilik proje ödülleri başvuru süreçleri gibi konularda bilgilendirme seminerleri gerçekleştiriyoruz.

Kaynak Verimliliği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı;

Kaynak verimliliği ve yönetim danışmanlığı kapsamında belirlenen temalarda seminerler düzenleyerek işletmeleri bilinçlendiriyor, teknik destek programı ile dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyoruz. Program, işletmelerin üretim sahasında verimlilik konusunda teknik danışmanlık hizmeti almalarını desteklemektedir. İşletmelerin üretimde verimliliği yalnızca makine ve ekipman alımı yaparak değil, aynı zamanda üretim sistemlerinde yapılacak ufak düzenlemelerle de yapabileceklerinin farkına varmalarını sağlıyoruz.

Kaynak Verimliliği Kapsamında Ulusal İşbirliği;

Ankara’da faaliyet gösteren model fabrika ile işbirliği yaparak bölgemizdeki işletmelerin yalın üretim sistemine uygunluğunu test ediyor, yetkinliklerini artırmalarını sağlıyoruz.

Destek ve Teşvikler Hakkında Bilgilendirme;

İşletmeleri kaynak verimliliği konusunda destek ve teşvik imkanları hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlemekteyiz.

VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) Destekleri;

İşletmelerin kaynak verimliliği hususunda teknik desteği sağlanırken verilen enerji desteklerinin de farkında olması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verimlilik artırıcı proje desteğine de başvurmalarını sağlamak için teknik destek danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Kaynak Verimliliği Konusunda Sağladığımız Danışmanlıklar ile Üretim Süreçlerinde %50’yi bulan tasarruflar sağladık

 

Sürdürülebilirlik ilkesini referans alarak yürüttüğümüz faaliyetlerle  bölgemizdeki işletmelerin üretim ve yönetim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi, ek yatırım yapmadan sektörde daha rekabetçi olmalarını, ayrıca mali ve teknik kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.