KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize

Kaynak verimliliği, üretirken ve tüketirken kaynakların korunmasını esas almaktadır. Ajansımız, tüm üretim süreçlerinde verimliliği yükselterek bölge işletmelerimizin rekabetçiliğini ve üretkenliğini artırmayı amaçlamaktadır. 

Kaynak verimliliği, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından doğal kaynakların sürdürülebilir olarak üretilmesi, işlenmesi ve tüketilmesinin yanı sıra, ürünlerin üretimleri ve tüketimleri esnasında oluşan olumsuz çevresel etkilerin tüm yaşam döngüleri boyunca azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Verimli ekonomilere geçiş amacıyla “Kaynak Verimliliği” T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 26 Kalkınma Ajansı tarafından 2020-2021 yılları teması olarak belirlenmiştir. Ajansımız bölgemizin kaynak verimliliğini artırıcı yönde çeşitli çalışmalar gerçekleştirmekte ve bu alanda destek sağlamaktadır.

 

 

Kaynak verimliliği temel olarak üretim sürecinde hammadde, enerji ve su gibi doğal kaynakların doğrudan verimli kullanılmasını sağlayan uygulamaların yanında döngüsel ekonomi iş modellerini de içermektedir. Kaynak verimliliği kurum ve firmaların idari ve üretim süreçlerindeki verimliliğini, inovasyon ve teknoloji seviyesini artıracak, girdi maliyetlerini minimize etmelerini sağlayacaktır. 

 

Ürün yaşam döngüsü içinde geri dönüşüm faaliyetleri, ham madde maliyetlerini azaltarak ekonomiye ve topluma fayda sağlamaktadır. Tekrar kullanılabilir kaynakların ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüm zincirine dahil edilmesi, kirliliği ve karbon emisyonunu azaltmaktadır. Bu nedenle Ajansımız, doğrusal ekonomi yerine döngüsel ekonominin benimsenmesini ve bu konuda bölgemizde faaliyet gösteren firmaların farkındalıklarının artırılmasını önemsemektedir. Kaynak verimliliğinin sağlanması doğrultusunda potansiyelin harekete geçirilmesi için Ajansımız örnek teşkil edecek çalışmaların yaygınlaşmasını sağlayacaktır. 

 

Doğu Karadeniz Bölgesinde kapasite kullanım oranlarının artırılarak kaynakların verimli ve etkin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ajansımız tarafından farkındalık eğitimlerinin verilmesinin ardından sanayi işletmelerinin firma bazlı kapasiteyi artırıcı ve darboğazları giderici danışmanlık hizmetlerine taleplerinin artacağı öngörülmektedir

Bölgemiz Kaynak Verimliliğine Genel Bakış

  • Bölgemizin mevcut üretim altyapısı kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu yüzden öncelikli olarak bölgede farkındalık yaratmak, bunun için de eğitimler düzenlemek önemlidir
  • Organize sanayi bölgelerinin altyapıları desteklenerek üretimde kayıpların önüne geçilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Gıda imalat sanayimizde büyük paya sahip fındık ve çayda atıkların ekonomiye kazandırılması için çok sayıda çalışma devam etmektedir. Hayata geçirilmesi gereken atık değerlendirme projeleriyle bölgede  döngüsel ekonomi  hız kazanacaktır.
  • Bölge işletmelerinde süreç iyileştirmeye yönelik uygulamaların yaygınlaştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
  • İşletmelerin kapasite kullanım oranlarını artıracak tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

 

Ajansımız, özel sektör ve kamu sektörü temsilcileriyle yapılan görüşmeler, 

gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve uygulanan ihtiyaç analizi anketlerinden edilen bilgiler doğrultusunda süreç ve kaynak verimliliği konularında eğitimler düzenlenmiştir.

 Kamu çalışanlarına sürekli iyileştirme sürecinin felsefesi olan 

KAİZEN aktarılmış, özel sektör çalışanlarına ise uygulamalı “Yalın Üretim ve Yalın Düşünce” eğitimleri  verilmiştir. Eğitimler  sayesinde ajansımız,

 iş süreçlerinde sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyen beşeri sermayenin güçlenmesine katkı sunmuştur. 

 

Ajansımız, ihtiyaçların tespiti amacıyla Doğu Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelere yönelik saha çalışması yürütmüş ve bunu rapor haline getirmiştir. Hazırlanan Yönetim Danışmanlığı İhtiyaç Analizi çalışması bölgemizde farkındalığın artırılması ve gelecek çalışmalara altlık oluşturması açısından önemlidir.

 

Firmaların değişen iş yapma yöntemleri ve teknolojilerine uyum sağlaması, teknoloji odaklı dönüşümü gerçekleştirmesi, beşeri ve teknik kapasitesini geliştirmelerine yönelik yönetim danışmalığı hizmetlerinden yararlanması amacıyla Ajansımız, bölge işletmelerini desteklemektedir. 

 

Trabzon’da birçok işletmeye hizmet veren organize sanayi bölgelerinin altyapıları, Ajansımızın yürüttüğü  Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında iyileştirilmiştir. Böylece elektrik ve su kesintisi yaşanması durumundaki olası duruşlarda firmaların üretimde kayıp yaşamasının önüne .  

 

 

Bölgesel tecrübeler girişimcilere salt eğitim hizmeti verilmesinin yeterli olmadığını, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması yoluyla farkındalık da oluşturmak gerektiğini göstermektedir. Ajansımız tarafından, firmalarda dönüşümün sağlanabilmesi için yalın üretim teknikleri hakkında bilgilendirme eğitimleri ile birlikte uygulamalı danışmanlık ve teknik desteklerin verilmesi yönünde planlama yapılmıştır. Ajansımız eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetleri neticesinde iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkmasını hedeflemektedir. Çarpan etkisiyle iyi uygulamaların bölge geneline yaygınlaşacağı değerlendirilmektedir. 

 

 

Ülkemiz için olduğu kadar bölgemiz için de son derece önemli olan döngüsel ekonomi sayesinde bölgemizde kamunun ve ticari işletmelerin kaynakların verimli kullanımını bir davranış biçimi haline getirmeleri önem arz etmektedir. Ajansımız, fındık ve çay fabrikalarından çıkan atıkların katma değerli ürünlere dönüşümü sağlayacak tesislerin faaliyete geçmesini ve bunların bölgede örnek teşkil ederek farklı temalarda da döngüsel ekonominin hayat bulmasını önemsemektedir.

 

 

 

Ajansımız birçok işletmeye hizmet veren organize sanayi bölgeleri gibi küme yapılarının altyapılarını iyileştirilerek üretimde kayıpların önüne geçilmesini hedeflemektedir.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programları ile
Süreç ve Kaynak Verimliliğinin Sağlanmasına Katkı Sunacağız

Teknik destek programımız yoluyla özel sektöre hizmet kalitesinin geliştirilmesi, süreç yönetimi, kurumsallaşma, dış ticaret ve insan kaynakları kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği verilmesini planlıyoruz. Böylece bölge işletmelerimizin rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlamaktayız.