KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Balıkesir, Çanakkale

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 ve 2021 yılları Kalkınma Ajansları teması Kaynak Verimliliği olarak belirlenmiştir.

Ajansımız öncelikli çalışma alanları olan imalat sanayi, turizm, kırsal ekonomi ve enerji başlıkları altında kaynak verimliliği çalışmaları yürütmektedir.

Turizmde Kaynak Verimliliği Uygulamaları

Balıkesir’in turizm olanaklarının, coğrafi işaretli ürünlerinin ve yatırım olanaklarının öncü kurum ve kuruluşların uzlaşacağı bir stratejiye uygun olarak tanıtımı, marka kent çalışmaları konusunda önem arz etmektedir. Bu amaçla, 2020 yılında paydaşlar ile bir araya gelinerek her kurumun il için farklı tanıtım çalışması yaptırıp verimsiz kaynak kullanımına yol açmaktansa ortak bir bütçe ve işbirliği ile etkin ve verimli bir tanıtım çalışması yürütülmeye başlanmıştır. Tanıtım çalışmaları kapsamında görsel arşivler oluşturulmuş, film ve prodüksiyon çalışmaları yapılmış, bir internet sitesi oluşturulma çalışmalarına başlanmıştır. Bu tanıtımlara valilik, il müdürlüğü, oda, borsalar ve belediyeler de personel ve bütçeleriyle dâhil olacaktır. Benzer çalışma mali destek programı altında proje dâhilinde, aynı prensiple Çanakkale için de yürütülmektedir. 2020’de büyük ölçüde tamamlanan çalışmalara 2021 yılında da devam edilecektir.

Digital Way Projesi

İmalat sektöründe yer alan KOBİ’lerin dijital ekonomiye geçişlerinin desteklenerek yerel kapasitenin artırılması amacıyla UNDP ve Bakanlığımız ile Beyond Recovery of SMEs trough Digitalization (Digital Way) Projesi yürütülecektir.

BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

Ajansımız tarafından desteklenen BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi kapsamında Balıkesir OSB bünyesinde kurulan merkezin, model fabrika benzeri bir yapıya dönüştürülmesi adına 2021 yılında çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Ajansımız Kaynak Verimliliği Çalışmaları

 • OSB ve KSS’lerde yer alan işletmelerin atıklarını değerlendirmek için Endüstriyel Simbiyoz çalışmaları yürütülmektedir.
 • Doğal kaynaklarımızın verimli kullanılabilmesi için OSB altyapılarına destek sağlanmaktadır.
 • Ajansımız hizmet binalarında kaynakları etkin kullanmak için düzenlemeler yapılmıştır.

TR22 Bölgesi Atık Envanteri ve Endüstriyel Simbiyoz Potansiyeli Raporu

OSB ve KSS’lerde yer alan işletmelerimiz için kaynak değişimi / ortak kullanıma yönelik TR22 Bölgesi Atık Envanteri ve Endüstriyel Simbiyoz Potansiyeli raporu hazırlanmıştır.

Kırsal Yaşam Projesi Çalışmaları

Bölgede kırsal ekonominin geliştirilebilmesi adına Ajans tarafından oluşturulan güdümlü proje havuzunda yer alan projelerin uygunluğu, faydası, sağlayacağı katma değeri ve yapılabilirliği değerlendirilecek, proje bilgi formlarının hazırlanmasına yönelik inceleme, analiz, etüt çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda tarımda kooperatifleşme, yenilenebilir enerji üretimi, kırsal turizm gibi unsurları kombine eden; kaynak verimliliğini esas alan, kırsal alanda sosyo-ekonomik refahın üst düzeye çıkarılmasını hedefleyen pilot bir kırsal yaşam projesinin fizibilitesi gerçekleştirilecektir.

Termal Kaynakların Etkin Değerlendirilmesi

Balıkesir, pek çok ilçesinde termal kaynak bulundurmaktadır. Ancak her bir alanda arama ve kullanım hakkı farklı şahıslara veya tüzel kişiliklere aittir. Bununla birlikte, termal kaynakların sürdürülebilirliğine dikkat edilerek planlama yapılmalıdır. Alanların arama ruhsatlarının ve kaynakların hangi alanda kullanılabileceğine karar vermek, kaynakların sürdürülebilirlik esasına göre işletilip işletilmediğini anlamak veya sürdürülebilir olarak işletilmesi için alınacak aksiyonları belirlemek amacıyla bu alanda profesyonel bilgi birikimi olan kuruluşlarca yapılacak saha çalışmalarına ve yine bu kuruluşlarca çizilecek yol haritasına ihtiyaç duyulmuştur. 2020 yılında Balıkesir için termal kaynakların etkin değerlendirilmesine yönelik bir rapor hazırlanmıştır. Aynı konu kapsamında Çanakkale ile ilgili çalışmalara da 2020 yılında başlanmıştır.

İşletmelerimizin daha verimli çalışabilmeleri için Çatı Kuruluşları destekliyoruz

 • Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneğinin aile anayasası, dijitalleşme, işletme içi iletişim çalışmalarına finansal destek sağlıyoruz.
 • Balıkesir Genç İş Adamları Derneğinin üyelerine yönelik verdiği kurumsal yönetim, markalaşma, dijitalleşme, e-ticaret ve ihracat eğitimlerini destekliyoruz.

Doğal kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için OSB Altyapılarını yeniliyoruz

 • Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde doğalgaz altyapı sisteminin kurulmasını destekliyoruz.
 • Çanakkale Organize Sanayi Bölgesinde elektrik üstyapısını verimli hale getirip otomasyona geçilmesine destek oluyoruz.
 • Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi atıksu arıtma tesisinin güneş enerjisi kapasitesini artırıyoruz.
 • Biga Organize Sanayi Bölgesinin sağlıklı ve sürekli suya kavuşması için altyapı kurulumuna destek veriyoruz.

Kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına hizmet edecek yatırımların ön fizibilitelerini hazırlıyoruz.

Kaynakların daha verimli kullanılmasına hizmet edecek yatırımların hayata geçirilmesi için ön fizibiliteler hazırlıyoruz. Bu kapsamda

 • Mermer Atıkları Mikronize Öğütme Ön Fizibilitesi,
 • Off-Shore RES Ön Fizibilitesi
 • Biyogaz Tesisi Ön Fizibilitesi
 • Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Bor Atıkları ve Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi

Yeni yatırımlar için gerekli Fizibilite çalışmalarına destek veriyoruz

Fizibilite Desteği kapsamında yenilenebilir enerji sektöründe teknoloji geliştirilmesi, OSB’lerde ortak geri kazanım, atık ısı/atık buhar kullanımı gibi konularda ortak kullanım alanlarının kurulması, enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamalar gibi konularda fizibiliteler hazırlanması hedeflenmektedir.

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP kapsamında TDİOSB, modern tarım yatırımı uygulamaları, kırsal turizm yatırımı fizibilitesi ve kaynak verimliliği çalışmaları gibi konuların desteklenmesi hedeflenmektedir.

İşletmelerin ve çatı kuruluşların Teknik Destek ihtiyaçlarını karşılıyoruz

Teknik Destek Programı kapsamında işletmelerin üretim ve yönetim altyapılarının dönüştürülmesine yönelik ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini almaları sağlanacaktır. Danışmanlık hizmetlerinin endüstriyel simbiyoz, temiz üretim, yalın üretim, proses verimliliği, çalışan verimliliğini arttırıcı uygulamalar, enerji verimliliği, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi gibi konularda olması hedeflenmektedir.

Danışmanlık hizmetlerinin tarımsal verimliliği arttırıcı uygulamalar, enerji verimliliği, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, hammadde ve su tüketiminin azaltılması gibi konularda olması hedeflenmektedir.