KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Ankara Kalkınma Ajansı Ankara

 

Ankara savunma, sağlık endüstrileri, iş makineleri, bilişim, tarım ve gıda sanayisi gibi sektörlerdeki üretimiyle öne çıkan bir bölgedir. Ajansımız, bölgemizde sürdürülebilir sanayi üretimi için kaynak verimliliği bilincinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve bu tür uygulamaların her sektöre yayılmasını hedeflemektedir. Bu sayede Ankara, kaynak verimliliği alanında örnek projeleriyle öne çıkacaktır.

Artan küresel rekabet sonucunda Ankara'nın rekabetçiliğinin güçlendirilmesi için kaynak verimliliğine dayalı mal ve hizmet üretimi önem kazanmıştır. Emek yoğun ve düşük teknolojili alanlardan katma değeri yüksek alanlara geçiş yapılması bölgemizin kalkınması için önceliklidir. 


Ankara’da bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmak ve iş gücü piyasasında aktif rol almalarını sağlamak doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Ankara mesleki eğitim açısından öne çıkan iller arasında yer almaktadır. Bölgemizde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerinin tüm ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler içindeki oranı %27’dir ve bu oran ülke ortalamasının üzerindedir. Mesleki ve teknik anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde eğitim faaliyetlerinin yanında üretim yapılmakta ve hizmet sunulmaktadır. Böylelikle, bölge ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlanmaktadır. Bu kapsamda, mesleki eğitim ile ilgili elde edilen toplam döner sermaye gelirinde  Ankara en büyük paya sahip ilk üç il arasında yer almaktadır.

Mesleki eğitim faaliyetlerinin iş gücü piyasası analizlerine dayalı olarak ekonominin ihtiyaçlarına yönelik olması gereklidir. Ayrıca, bu faaliyetlerin bireyi istihdama yönlendiren, yeterliliğe dayalı, çağın koşullarına göre sürekli değişen ve gelişen bir süreç içinde olması önem taşımaktadır. Bu kapsamda, bölgemizde özellikle ileri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılmasını ve meslek eğitim yoluyla sanayideki nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasını hedeflemekteyiz. Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısı ile girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini güçlendirmek için mesleki eğitim ile ilgili çalışmalara öncelik vermekteyiz.

Hızla değişen bilgi, teknoloji, üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak mesleki ve teknik eğitim sistemleri  de bir dönüşüm içindedir. Bu kapsamda bölgemizde farkındalık artırıcı çalışmalar ve ileri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılmasını amaçlamaktayız.


Ankara’da mesleki eğitim açısından önemli ve güçlü bir konuma sahip olup, ilde149 mesleki ve teknik anadolu lisesi ile 15 mesleki eğitim merkezi bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ve öğretmenlerin uygulamalı derslerini gerçek üretim ortamında yapabilmeleri için liselerde son teknoloji ürünü atölyelerin sayısı artmaktadır. Türkiye’nin ilk yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi  (Model Fabrika) Ankara’da kurulmuştur. İşletmelere uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren model fabrikada meslek lisesi ve meslek yüksekokulunda okuyan öğrenciler de eğitim görmektedir. Bölgemizde iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekilde mesleki eğitimin kalitesini artırmak beşeri sermayenin kapasitesinin artmasını sağlayacaktır.

Bölgemizdeki tüm paydaşların katkı ve katılımı ile mesleki eğitim ile ilgili örnek çalışmalar gerçekleşmekteyiz. Bölgemizde mesleki eğitimde yenilikçi altyapılar geliştirilmesi, yenilikçi yöntem ve süreçlerin oluşturulması öncelikli amacımızdır. Ayrıca, ileri teknolojiye yönelik mesleki eğitimlerde iş birliği ve ağlar oluşturulması, bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini çağın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde artırmalarını sağlayacaktır. Böylece bireyler iş gücü piyasasında daha aktif rol alabileceklerdir.

Ankara'da Mesleki Eğitim

Mesleki eğitim alanındaki bilgi ve becerilerin yeni teknolojilerle artırılmasını amaçlamaktayız.
 
Bölgemiz, sahip olduğu eğitim ve teknoloji altyapısı, bilgi birikimi ile  örnek çalışmaların yaygınlaştırılması açısından potansiyel taşımaktadır.
 
Mesleki eğitim veren kurumların yenilikçi yöntem ve süreçler geliştirmesi önem taşımaktadır. Yenilikçi uygulamalar sanayide ihtiyaç duyulan özelliklerde nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanmasına hizmet edecektir.

 

Mesleki eğitim veren kurumların organize sanayi bölgeleri ile istihdam garantili ortaklıklar kurmalarını ve bu yolla istihdamın artırılmasını teşvik etmekteyiz.

Mesleki eğitimde teknoloji, bilgi ve tecrübe aktarımı gerçekleştirilmesi, ileri teknolojiye yönelik iş birliği ve ağlar oluşturulması ihtiyacına yönelik çalışmalar yapmaktayız.
 
Mesleki eğitim veren kurumlarda ileri teknoloji ile donatılmış atölye ve makine gibi altyapıların geliştirilmesine yönelik destekler vermekteyiz.

Ajansımız, mesleki eğitimin desteklenmesine yönelik birçok etkinlik düzenlemiş ve mesleki eğitim projeleri hayata geçirmiştir.

Bu kapsamda mesleki eğitimin önemini vurgulamak, velilere/öğrencilere meslek lisesi kariyer imkânları hakkında bilgi vermek için tanıtım çalışmalarının yürütülmesine ağırlık vermekteyiz.

Özel sektördeki gelişmelerin öğrencilere daha hızlı ve etkili bir şekilde aktarılabilmesi için Ajansımız, iş başı buluşmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca, teknik gezi organizasyonları ile öğrenciler ve ustalar arasında etkileşim imkanı sağlamıştır.

Ajansımızın çalışmaları ile öğretmen ve öğrencilerin 3 boyutlu üretim teknolojileri, proje yönetim döngüsü, girişimcilik, inovasyon, tasarım odaklı düşünme ve etkili sunum teknikleri alanlarındaki  yetkinlikleri artırılmıştır. 

Ajansımız, ileri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin artırılması ve bölgemizin yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısının güçlendirilmesi için “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nı uygulamıştır.  Bu program kapsamında 23’ü doğrudan mesleki eğitimle ilgili olmak üzere toplam 67 proje hayata geçmiştir.

Ajansımız, kamu-üniversite-sanayi arasında iş birliği geliştirme çalışmaları kapsamında firmalara ziyaretler gerçekleştirmiştir. Mesleki eğitimin büyük önem taşıdığı organize sanayi bölge müdürlüklerinde devlet destekleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Teknik destekler kapsamında meslek liselerine talep ettikleri konularda eğitimler de verilmiştir. Bu kapsamda, 3D atölye, mesleki teknikte STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik), eğitimde üç boyutlu tasarım ve üretim, havacılık ve uzay alanında teknik yabancı dil eğitimi gibi çeşitli alanlarda eğitimler gerçekleştirilmiştir.

2019 yılında  Ajansımız, Ankara’da bir mesleki ve teknik anadolu lisesi bünyesinde, organize sanayi bölgesi ve il/ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliğinde “Atölye Ankara Projesi ile Dijital Fabrikasyon Laboratuvarı Projesi”ni hayata geçirmiştir. Bu proje ile yaratıcı fikirlerin projelere dönüştürüp geliştirilmesine imkan sunan üretim donanımlarına sahip dijital fabrikasyon laboratuvarı kurulmuştur.

Dijital Fabrikasyon Laboratuvarı geleceğin teknolojilerine dayalı altyapı sistemlerini ve yetişmiş insan gücünü oluşturmak için kurulmuş bir laboratuvardır.


Ajansımız “Engelsiz Mucitler ile 3D Tasarım ve Üretim Projesi”ni hayata geçirmiştir. Proje ile bölgemizde bir engelsiz mesleki teknik anadolu lisesi bünyesinde eğitim gören serebral palsili öğrenciler kendi gereksinimleri doğrultusunda aldıkları eğitim ile yardımcı materyaller tasarlamış, bunların üretimlerini yapmış ve bu konuda uzmanlaşmışlardır.

Ajansımız tarafından uygulanan diğer bir proje “Havacılık Alanında Hibrid Eğitim Uygulamaları Projesi”dir. Bu kapsamda, bölgemizde bir meslek yüksekokulu bünyesinde sanal gerçeklik eğitim ortamı ve pratik uygulamaların yapılabileceği bir atölye kurulmuştur. Atölyede, etkileşimli ders içerikleri geliştirilmekte, öğrenmeyi kalıcı hale getirerek sektörel ihtiyaçlara cevap veren nitelikli mezunlarla sektöre katkı sağlanmaktadır.

 

Havacılık eğitim programlarında sabit ve döner kanatlı hava platformları için  üretim ve montaj işlemlerinde kullanılmak üzere sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları hayata geçmiştir.


Bölgemizde ileri teknolojili sektörlerde teknoloji ve ürün geliştirme, üretme ve ticarileştirme ekosisteminin ve kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, 2020 yılından itibaren Ajansımız, sonuç odaklı program yaklaşımına geçerek 2021-2023 dönemi Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı’nın uygulamasına başlamıştır.

Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programında mesleki eğitimi de kapsayacak şekilde:

  • Bilişim teknolojilerinin sağlık, savunma ve eğitim sektörlerine adapte edilerek yaygınlaştırılmasını,
  • Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına katkı sağlanmasını amaçlamaktayız.

Program kapsamında, bölgemizde yer alan mesleki eğitim çalışmalarının temel odağı ileri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin ve bu alandaki iş birliklerinin artırılmasıdır. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte;

  • Ankara’nın mesleki eğitim alanındaki ihtiyaçlarının tespit edilip buna göre mesleki eğitim programlarının yeniden tasarlanması veya güncellenmesi, 
  • İleri teknolojiye yönelik mesleki eğitimlerde yenilikçi altyapı, yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi,
  • İleri teknolojiye yönelik mesleki eğitimlerde iş birliği ve ağlar oluşturulması,
  • Mesleki eğitimlerde teknoloji, bilgi ve tecrübe aktarımı programları yürütülmesi,
  • Organize sanayi bölgeleri ile istihdam garantili ortaklıkların kurulmasına yönelik projeler/çalışmalar yürütülmesi,
  • Mesleki eğitimi özendirici teşvikler ile staj ve değişim programları uygulanması,
  • Mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik eğitimcilerin eğitiminin devam ettirilmesi konularında çalışmalar yapmaktayız.

 

Mesleki Eğitimde İleri Teknoloji ve İş Birlikleri Yaklaşımı

Ajansımız, bölgemizde mesleki eğitimin öneminin vurgulanması, bu alandaki bilgi ve becerilerin yeni teknolojilerle uyumlu bir şekilde artırılması, eğitimde teknoloji altyapısının geliştirilmesi ve iş gücünün piyasaya hızlı ve etkili bir biçimde entegre olması için çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda hazırladığımız, 2021-2023 yılları arasındaki faaliyet dönemini kapsayan Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı ile ileri teknolojili sektörlerde teknoloji ve ürün geliştirme, üretme ve ticarileştirme ekosisteminin ve kapasitesinin geliştirilmesini planlıyoruz. Bu süreçte ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından ileri teknolojilere yönelik mesleki eğitim kapasitesinin ve bu alandaki iş birliklerinin artırılmasını amaçlıyoruz.