KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır, Şanlıurfa

 

Ajansımız, bölgemizdeki sanayi işletmeleri başta olmak üzere enerji tüketim maliyetlerinin azaltılması, ulusal ve uluslar arası rekabet güçlerinin arttırılması ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunulmasını hedeflemektedir. Bu sayede bölgemizin potansiyeli olan toprak, su, enerji ve insan kaynağının sürdürülebilirliği sağlanacak ve kaynaklarımızın kullanımı da etkin  bir hale gelecektir.

Yüksek nüfus artışı ve kentleşme hızı ile bölgemizde devam eden doğal kaynak kullanımına bağlı büyük yatırımlar, doğal kaynaklar üzerinde artan bir baskı yaratmaktadır. Doğal kaynakların; özellikle su ve toprak kaynaklarının korunması bölgenin ekonomisi için stratejik önem taşımaktadır. Bölgemiz, Türkiye’nin en kapsamlı kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) içinde yer almaktadır. Dolayısıyla, su ve toprak kaynakları, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatını büyük ölçüde etkilemekte ve diğer sektörleri de yönlendirici niteliğe sahiptir. Buradan hareketle bölgemizin gelişme sürecinde “Yeşil Büyüme” yaklaşımının benimsenerek “Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına” katkı sağlanması amaçlanmaktadır

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizin önde gelen tarımsal ve hayvansal ürünlerinden olan pamuk, mısır, buğday, kırmızı biber, zeytin, Antep fıstığı, koyun sütü ve diğer süt çeşitleri (keçi, inek ve manda sütü) öncelikli olmak üzere Karacadağ pirinci, kırmızı mercimek, domates ve üzümün verimli üretim yöntem ve teknikleri ile tohumdan hasada kadar etkin bir şekilde izlenmesi ve veriminin artırılması önem taşımaktadır. Ayrıca birincil üretim esnasında ortaya çıkan tarımsal ve hayvansal atıkların değerlendirilerek gıda ve enerji üretiminden  sanayi hammadde üretimine ve endüstriyel simbiyoz imkanlarının ortaya çıkarılmasına yönelik altyapıların oluşturulması arzulanmaktadır.

Birincil üretim sonrası değer zincirlerinde yer alan tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak kullanım maliyetlerinin verimlilik arttırıcı yöntemlerle düşürülmesi, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve entegre kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması da sanayi sektörlerimizin gelişmesi açısından elzemdir.

Verimli ve sulu tarıma elverişli toprakları ile Türkiye pamuk üretiminin yaklaşık % 50’lik kısmını üreten Şanlıurfa ve Diyarbakır illerimizde çırçır işletmelerinden başlayarak tekstil sektörünün iplik, dokuma ve hazır giyim değer zincirinin bütün aşamaları yer almaktadır. Bölgede üretilen bu kaynakların etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilip katma değerli hale getirilmesi için çeşitli programlar yürütülmektedir.

Kaynak verimliliği, 2016 yılından beri bölgemizin gündeminde bulunmaktadır. Yürütülen çalışmalar ile bölgemizdeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin, verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimiz bazında yaygınlaştırılması esas alınmıştır. Ayrıca entegre kaynak kullanım verimliliğini artıran tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla, bölgemizdeki tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak tüketim maliyetlerinin düşürülmesine, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve kaynak kullanımında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunulmuştur.

Yıllık 3.000 saatlik güneşlenme süresi ile bölgemiz yenilenebilir enerji alanında da fırsatlar barındırmaktadır. Bunun sonucu olarak yenilenebilir enerji ve üretimi bölgemizde günden güne artmaktadır. Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizde sanayi sektörlerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji fırsatlarının tespit edilmesi için  pilot uygulamalar hayata geçirilmiş olup sanayicilerimizden olumlu geri bildirimler alınmıştır.

Ayrıca bölgemizde  endüstriyel işletmelerin enerji maliyetlerinin verimlilik arttırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının bölge sathına yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülmektedir.

Bir Bakışta Bölgemizde  Kaynak Verimliliği

* Güneydoğu Anadolu Projesinin devreye girmesiyle sulamaya açılan topraklarda üretilen ürünlerin işlenmesi için kurulan un, çırçır yağ ve iplik fabrikaları kurulmuş ve üretilen tarımsal ürünler bölgemizde işlenmeye başlanmıştır.

 

* Süreç içerisinde kurulan tarıma dayalı sanayilerin teknolojilerinin yenilenmesi, işletmelerde enerji ve kaynak verimliliği uygulamalarının devreye alınmasını elzem  hale getirmiştir.
 
 
 
 
* Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizdeki güneş enerji potansiyeli ve tarımsal atıklardan enerji üretimi, yenilenebilir enerji alanında bölgemizi ön plana çıkarmaktadır. Yenilenebilir enerji potansiyelinin her geçen gün yeni uygulamalarla değerlendirildiği gözlenmektedir.

 

* Bölgemizin genç ve dinamik nüfusunun  kaynak ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji alanlarında yetkin ve deneyimli hale getirilebilmesi için eğitim ve uygulama merkezleri faaliyete geçmektedir.

Ajansımız ,2016 yılından beri bölgemizdeki kaynak verimliliği, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarının hayata geçirilmesi için desteklerde bulunmaktadır.

Bunlardan ilki Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) koordinasyonunda, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve Ajansımız ile işbirliği ve eşgüdüm içerisinde GAP Bölgesi’nde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programıdır. Programın amacı, GAP Bölgesi’ndeki sanayi işletmelerinin enerji maliyetlerinin verimlilik artırıcı tedbirlerin uygulanması yoluyla düşürülerek, işletmelerin rekabet edebilirliklerinin arttırılması ve enerji verimliliği uygulamalarının Bölge sathında yaygınlaştırılmasıdır. Bu program sayesinde Diyarbakır ve Şanlıurfa illerimizde yürütülen 6 projeye mali destek verilmiştir.

2019 Yılında GAP İdaresi tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliği içerisinde Ajansımız tarafından Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı yürütülmüştür. Program ile üst ölçekte entegre kaynak kullanım verimliliğini artıran tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması yoluyla, bölgemizdeki tarıma dayalı sanayi işletmelerinin kaynak tüketim maliyetlerinin azaltılmasına, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılmasına ve kaynak kullanımında dışa bağımlılığın azaltılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 9 KOBİ desteklenmiş ve yenilenen makine/ekipmanlarla üretim maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmıştır.