KALKINMA AJANSLARI
Kadın Girişimciliği ve İstihdamının Desteklenmesi
İpek Yolu Kalkınma Ajansı Gaziantep, Adıyaman, Kilis

 

İpekyolu Kalkınma Ajansı, TRC1 Bölgesi’nin sahip olduğu doğal kaynakların daha sürdürülebilir ve verimli kullanılması amacıyla bölgede kaynak verimliliği bilincinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Kaynak verimliliği alanında atılacak adımlar ile özellikle imalat sanayi ve tarım sektörlerinde sürdürülebilir  ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Kaynak verimliliği; aynı miktarda girdi ile daha fazla çıktı ya da daha az miktarda girdi ile aynı miktarda çıktı şeklinde ifade edilmektedir. Doğal kaynaklar bağlamında kaynak verimliliği, sınırlı doğal kaynakların çevreye en az zararla sürdürülebilir kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Sahip olduğumuz toprak, su, enerji, mineral ve biyolojik kaynaklar doğal sermaye olarak tanımlanmakta, mevcut gereksinimlerimizi karşılayan ekonomik mal ve hizmetlerin üretimine girdi sağlamaktadır. Doğal kaynaklar üretilemez, tükenmeleri veya zarar görmeleri durumunda  onarılmaları çok zordur, yenilenemezler. Bununla birlikte, doğal kaynakların zarar görmesi çevre üzerinde yıkıcı etki bırakmaktadır. Buradan yola çıkarak, doğal kaynaklara aşırı yüklenmeden ve çevreyi yok etmeden, gelecek kuşakların gereksinimlerini göz önünde bulundurarak toplumun tüm kesimlerinde kaynak verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması elzemdir.

Dünya genelinde endüstriyel gelişmelerin hızlanması sebebiyle yenilenemeyen doğal kaynaklar giderek azalmakta, çevre tahribatı ise artmaktadır. Bu durum, kaynak verimliliğini imalat sanayinin sürdürülebilirliği ve rekabetçiliği bakımından önemli bir konu haline getirmektedir.

 

 

TRC1 Bölgesi imalat sanayi sahip olduğu üretim potansiyeli ve sektör çeşitliliği ile bölge ekonomisinin omurgasını oluşturmaktadır. Doğal kaynak kullanımı ile doğrudan ilişkili tekstil, gıda, kimya, metal gibi üretim kollarını ihtiva eden bölge sanayinde sürdürülebilir ve verimli kaynak kullanımına yönelik somut adımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kaynak verimliliği konusunda atılacak adımlar bölge sanayinin rekabetçi konumunu koruması konusunda önem arz etmektedir.

Tarım, TRC1 Bölgesi’nde özellikle Adıyaman ve Kilis illerinde başat sektörlerden biridir. Tarımsal üretim yoğun toprak kullanımı ve yüksek miktarda su tüketimi ile doğal kaynaklarla doğrudan ilişkili sektörlerin başında gelmektedir. Tarımın gayri safi katma değer içindeki payı Gaziantep’te %4,5 iken Adıyaman’da %13 Kilis’te ise %19’dur. Bu nedenle, tarım alanında gerçekleştirilen kaynak verimliliği faaliyetleri Adıyaman ve Kilis illerinde yoğunlaşmaktadır. Gerçekleştirilecek faaliyetler ile Ajansımızın öncelikli çalışma alanlarından biri olan tarım sektöründe kaynak verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Bölge sahip olduğu doğal sermaye bölge ekonomisini oluşturan tüm alanlara girdi sağlamaktadır. Bölgede sürdürülebilir kaynak kullanımı bilincinin geliştirilmesi ve kaynak verimliliği alanında gerçekleştirilecek faaliyetler çevreye daha duyarlı bir ekonomik kalkınmanın tesis esilmesi bağlamında önem arz etmektedir.

 

TRC1 Bölgesi’nde Kaynak Verimliliği

 

  • TRC1 Bölgesi geçmişten günümüze sahip olduğu sanayi altyapısı ile ülkemizin önde gelen sanayi üsleri arasında yer almaktadır.
  • Bölgenin üretim merkezi konumundaki Gaziantep imalat sanayi; tecrübe birikimi, kalifiye iş gücü ve girişimcilik kültürü ile üretim yapmakta olduğu birçok sektörde ulusal ve uluslararası arenada rekabet üstünlüğüne sahiptir.
  • Bölgenin ekonomik anlamda lokomotifi konumundaki imalat sanayinin sahip olduğu üretim hacmini, ihracat potansiyelini orta ve uzun vadede koruyabilmesi için verimli ve sürdürülebilir kaynak kullanımı yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Tarım ve tarıma dayalı sanayi alanlarında da öne çıkan bölgede tarımsal üretim ve işleme alanında doğal kaynakların etkin ve verimli kullanımı hedeflenmektedir.
  • Sahip olunan sınırlı kaynakların azami verimle  kullanımı ve atıkların minimize edilmesi doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçişte önemli rol oynayacaktır.

 

Ajansımız, kuruluşundan bu yana kaynak verimliliği uygulamalarının bölgede yaygınlaştırılması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmüştür. Kaynak verimliliğinin tüm kesimler tarafından benimsenmesine yönelik farkındalık artırıcı çalışmalar yapılmış, yenilenebilir enerji, atık yönetimi gibi kaynak verimliliği kapsamına giren temel konularda proje ve programlar yürütülmüştür.

Kaynak verimliliği konusunda bölgesel düzeyde farkındalığın artırılması amacıyla 2020 yılında ‘Üretim Süreçlerinde Kaynak Verimliliği’ eğitimi düzenlenmiştir. İmalat sanayi temsilcilerine yönelik verilen eğitim ile kaynak verimliliği alanında sektörel iyi uygulama örnekleri, verimlilik stratejileri ve finansmanı konularında bilgilendirme yapılmıştır.

Kaynak verimliliği konusunda farkındalık oluşturma faaliyetleri kapsamında Kilis’te çevre duyarlılığı ve geri dönüşümün önemine yönelik 2 ortaokulda ‘Sıfır Atık Bilinci: Atık Geri Kazanımı Farkındalık’ konulu eğitimler verilmiştir.

 

Ajansımız bölgede kaynak verimliliği uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla iki ayrı mali destek programı uygulamıştır. 2016 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğinde Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nı (GAP-SEV) uygulanmıştır. 2018 yılında ise Enerji Verimliliğinin Arttırılması Mali Destek Programı (EV) yürütülmüştür. Programlar ile bölgede 10 adet enerji verimliliği projesi desteklenmiştir.

 

 

Ajansımız, kaynak verimliliği öncelikleri arasında yer alan geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda çalışmalar yürütmüştür. Bu kapsamda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ‘Merkezi Biyogaz Tesisi Kurulumu Projesi’ yürütülmüştür. 2019 yılında hayata geçen proje ile organik atıklardan biyogaz elde edilmekte, bu süreçten çıkan atık ise organik gübre olarak kullanılmaktadır. Proje, sürdürülebilir atık yönetimi, sera gazı emisyonlarının azaltılması, toprak verimliliğinin arttırılması, temiz su kaynaklarının korunması konularında örnek teşkil etmektedir.